Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Củ Chi (Phần 15). Công tác thanh, kiểm tra: 
Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và nhiệm vụ được giao của các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo và thẩm quyền quản lý của UBND huyện.
Thực hiện Kế hoạch số 1212/KH-GDĐT ngày 14/9/2015 của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Củ Chi về công tác kiểm tra năm học 2015 – 2016 được Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi phê duyệt.
Trong năm học 2015 - 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập các Đoàn kiểm tra thực tế và kiểm tra qua báo cáo của các trường theo quy định, gồm các nội dung sau:
* Nội dung 1: Kiểm tra về công tác quản lý tài chính;
* Nội dung 2:  Kiểm tra về đổi mới công tác quản lý của Hiệu trưởng;
* Nội dung 3: Kiểm tra về công tác quản lý chuyên môn;
* Nội dung 4: Kiểm tra về thực hiện các kiến nghị sau thanh tra;
*  Nội dung 5: Kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.
Kết quả kiểm tra:

Đơn vị
Tổng số đơn vị
Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
Nội dung 5
CSMNNCL
77
10
MN tư thục
09
01
Mầm non
29
08
05
02
02

Tiểu học *
40
08
04
06
02

THCS*
24
05
04
03
03

Cộng
179
21
13
11
07
        11

* Tiểu học + Trường NDTEKT
* THCS + Trường Bồi dưỡng Giáo dục
2.1. Kiểm tra về công tác quản lý tài chính :
* Ưu điểm :
- Đa số các trường có hồ sơ, chứng từ đầy đủ, hợp lệ; sắp xếp khoa học, lưu giữ cẩn thận. Hiệu trưởng có phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức Đại hội cha mẹ học sinh đầu năm học 2015-2016 đúng theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đại hội thống nhất đưa ra nghị quyết và quy định về thu, chi nguồn kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Có mở sổ theo dõi thu nguồn kinh phí hoạt động. Hồ sơ sổ sách có đủ chữ ký của các thành phần. Nội dung chi phù hợp với Thông tư 55/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành Điều lệ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nghị quyết Đại hội không qui định mức thu kinh phí hoạt động, cha mẹ học sinh đóng góp tự nguyện.
- Các đơn vị có thiết lập hệ thống sổ sách kế toán theo dõi đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Phần thu chi cho công tác phục vụ bán trú rõ ràng, số liệu cụ thể. Chứng từ thu chi hợp lệ, có đầy đủ chữ ký, đảm bảo đúng theo quy định của tài chính. Có xây dựng Qui chế thu chi, chứng từ sắp xếp khoa học. Sổ  quỹ tiền mặt và hồ sơ được lưu trữ đầy đủ, chứng từ hợp lệ, nội dung chi theo qui chế chi tiêu nội bộ.
* Tồn tại:
- Ký lệnh chi tiền kinh phí hoạt động của cha mẹ học sinh do Hiệu trưởng ký là sai quy định; thực hiện mua sắm văn phòng phẩm chưa được thể hiện trong dự toán thu chi. Nguồn nước uống học sinh, nguồn học 2 buổi/ngày còn một số nội dung chi không xây dựng định mức chi trong qui chế chi tiêu nội bộ mà đơn vị vẫn thực hiện chi.
- Nguồn căn tin không chi trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
- Nghị quyết của Ban đại diện cha mẹ sinh có nội dung “chi hỗ trợ đời sống giáo viên” là trái quy định tại Thông tư 55/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Tại một số đơn vị, chứng từ thu chưa đúng quy trình kế toán cụ thể như: Chưa lập phiếu thu khi rút tiền mặt từ Kho bạc Nhà nước về chi tại đơn vị, chứng từ kế toán: còn thiếu chữ ký xác nhận của Ban mua sắm, người đề nghị thanh toán; chưa mở sổ theo yêu cầu của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Qui chế chi tiêu nội bộ: Chi tiền thuê giáo viên Tiếng Anh cao hơn so với định mức; thuê mướn hợp đồng bảo mẫu không có xây dựng trong qui chế chi tiêu nội bộ.
2.2. Về công tác đổi mới quản lý
* Ưu điểm:
- Các trường có xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ; có tổ chức kiểm tra và lưu trữ đầy đủ hồ sơ kiểm tra; có quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ. Ban kiểm tra nội bộ có tổ chức kiểm tra theo kế hoạch. Nội dung biên bản kiểm tra bộ phận tài chính khá đầy đủ các nguồn thu, có nhận xét đánh giá. Các trường có quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân, kế hoạch phòng, chống tham nhũng.
- Các trường có xây dựng kế hoạch thực hiện về công tác Chính trị tư tưởng, có Quyết định thành lập Ban công tác chính trị tư tưởng, có triển khai thực hiện và có sơ kết học kỳ I và cuối năm học; nhiều đơn vị quan tâm tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng tủ sách pháp luật tại đơn vị.
-.Các trường đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách theo đúng quy định; có quan tâm chế độ hỗ trợ cho đội ngũ. Trình độ Cán bộ quản lý, giáo viên đạt và vượt chuẩn cao; phân công, sử dụng đội ngũ đúng với trình độ chuyên môn, phù hợp với vị trí việc làm; thực hiện đầy đủ chế độ hỗ trợ cho học sinh thuộc diện chính sách.
-  Văn kiện Hội nghị CB-CC thực hiện đúng hướng dẫn theo của ngành. Các tổ tham gia thảo luận văn kiện Hội nghị. Trường khuyến khích cá nhân tự nguyện đăng ký thi đua năm học. Các đơn vị cập nhật đầy đủ các sổ họp tổ chuyên môn, tổ văn phòng; xây dựng nội dung quy chế phối hợp phù hợp với thực tế tại đơn vị.
-. Các trường có đầy đủ kế hoạch năm, tháng tuần của cán bộ quản lý và kế hoạch năm học của bộ phận; thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định; sổ đăng ký công văn đi, đến theo mẫu; có đầy đủ các kế hoạch thực hiện các cuộc vận động của ngành.
* Tồn tại:
-.Một số đơn vị  chưa thực hiện công khai theo TT 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng chưa có quyết định ban hành nội quy tiếp công dân, thành lập tổ tiếp công dân, lịch tiếp công dân. Nội dung biên bản kiểm tra bộ phận không đánh giá được mặt mạnh, tồn tại, yếu kém và kiến nghị để giúp đối tượng có hướng phấn đấu tốt hơn.
-. Đơn vị ký kết hợp đồng làm việc theo thông tư số 15/2012/TT-BNV chưa liên tục thời hạn; hồ sơ nhân sự chưa được cập nhật, bổ sung đầy đủ. Hoạt động của Hội đồng trường chưa đúng quy định tại Điều lệ trường mầm non. Xây dựng quy chế làm việc, nội quy cơ quan chưa căn cứ vào các quy định tại Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo và Điều lệ trường MN.

- Các bộ phận thiếu kế hoạch học kỳ, tháng. Nội dung xây dựng kế hoạch của Phó Hiệu trưởng chuyên môn và các bộ phận còn chung chung, trùng lắp kế hoạch của nhà trường, chưa cụ thể phù hợp từng nhiệm vụ của bộ phận. Một số trường chưa có kế hoạch triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng hàng tháng và kế hoạch thực hiện chủ đề năm học.
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Củ Chi (Phần 15). Công tác thanh, kiểm tra: Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và nhiệm vụ được giao của các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo và thẩm quyền quản lý của UBND huyện.
Thực hiện Kế hoạch số 1212/KH-GDĐT ngày 14/9/2015 của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Củ Chi về công tác kiểm tra năm học 2015 – 2016 được Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi phê duyệt.
Trong năm học 2015 - 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập các Đoàn kiểm tra thực tế và kiểm tra qua báo cáo của các trường theo quy định, gồm các nội dung sau:
* Nội dung 1: Kiểm tra về công tác quản lý tài chính;
* Nội dung 2:  Kiểm tra về đổi mới công tác quản lý của Hiệu trưởng;
* Nội dung 3: Kiểm tra về công tác quản lý chuyên môn;
* Nội dung 4: Kiểm tra về thực hiện các kiến nghị sau thanh tra;
*  Nội dung 5: Kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.
Kết quả kiểm tra:

Đơn vị
Tổng số đơn vị
Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
Nội dung 5
CSMNNCL
77
10
MN tư thục
09
01
Mầm non
29
08
05
02
02

Tiểu học *
40
08
04
06
02

THCS*
24
05
04
03
03

Cộng
179
21
13
11
07
        11

* Tiểu học + Trường NDTEKT
* THCS + Trường Bồi dưỡng Giáo dục
2.1. Kiểm tra về công tác quản lý tài chính :
* Ưu điểm :
- Đa số các trường có hồ sơ, chứng từ đầy đủ, hợp lệ; sắp xếp khoa học, lưu giữ cẩn thận. Hiệu trưởng có phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức Đại hội cha mẹ học sinh đầu năm học 2015-2016 đúng theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đại hội thống nhất đưa ra nghị quyết và quy định về thu, chi nguồn kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Có mở sổ theo dõi thu nguồn kinh phí hoạt động. Hồ sơ sổ sách có đủ chữ ký của các thành phần. Nội dung chi phù hợp với Thông tư 55/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành Điều lệ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nghị quyết Đại hội không qui định mức thu kinh phí hoạt động, cha mẹ học sinh đóng góp tự nguyện.
- Các đơn vị có thiết lập hệ thống sổ sách kế toán theo dõi đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Phần thu chi cho công tác phục vụ bán trú rõ ràng, số liệu cụ thể. Chứng từ thu chi hợp lệ, có đầy đủ chữ ký, đảm bảo đúng theo quy định của tài chính. Có xây dựng Qui chế thu chi, chứng từ sắp xếp khoa học. Sổ  quỹ tiền mặt và hồ sơ được lưu trữ đầy đủ, chứng từ hợp lệ, nội dung chi theo qui chế chi tiêu nội bộ.
* Tồn tại:
- Ký lệnh chi tiền kinh phí hoạt động của cha mẹ học sinh do Hiệu trưởng ký là sai quy định; thực hiện mua sắm văn phòng phẩm chưa được thể hiện trong dự toán thu chi. Nguồn nước uống học sinh, nguồn học 2 buổi/ngày còn một số nội dung chi không xây dựng định mức chi trong qui chế chi tiêu nội bộ mà đơn vị vẫn thực hiện chi.
- Nguồn căn tin không chi trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
- Nghị quyết của Ban đại diện cha mẹ sinh có nội dung “chi hỗ trợ đời sống giáo viên” là trái quy định tại Thông tư 55/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Tại một số đơn vị, chứng từ thu chưa đúng quy trình kế toán cụ thể như: Chưa lập phiếu thu khi rút tiền mặt từ Kho bạc Nhà nước về chi tại đơn vị, chứng từ kế toán: còn thiếu chữ ký xác nhận của Ban mua sắm, người đề nghị thanh toán; chưa mở sổ theo yêu cầu của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Qui chế chi tiêu nội bộ: Chi tiền thuê giáo viên Tiếng Anh cao hơn so với định mức; thuê mướn hợp đồng bảo mẫu không có xây dựng trong qui chế chi tiêu nội bộ.
2.2. Về công tác đổi mới quản lý
* Ưu điểm:
- Các trường có xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ; có tổ chức kiểm tra và lưu trữ đầy đủ hồ sơ kiểm tra; có quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ. Ban kiểm tra nội bộ có tổ chức kiểm tra theo kế hoạch. Nội dung biên bản kiểm tra bộ phận tài chính khá đầy đủ các nguồn thu, có nhận xét đánh giá. Các trường có quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân, kế hoạch phòng, chống tham nhũng.
- Các trường có xây dựng kế hoạch thực hiện về công tác Chính trị tư tưởng, có Quyết định thành lập Ban công tác chính trị tư tưởng, có triển khai thực hiện và có sơ kết học kỳ I và cuối năm học; nhiều đơn vị quan tâm tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng tủ sách pháp luật tại đơn vị.
-.Các trường đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách theo đúng quy định; có quan tâm chế độ hỗ trợ cho đội ngũ. Trình độ Cán bộ quản lý, giáo viên đạt và vượt chuẩn cao; phân công, sử dụng đội ngũ đúng với trình độ chuyên môn, phù hợp với vị trí việc làm; thực hiện đầy đủ chế độ hỗ trợ cho học sinh thuộc diện chính sách.
-  Văn kiện Hội nghị CB-CC thực hiện đúng hướng dẫn theo của ngành. Các tổ tham gia thảo luận văn kiện Hội nghị. Trường khuyến khích cá nhân tự nguyện đăng ký thi đua năm học. Các đơn vị cập nhật đầy đủ các sổ họp tổ chuyên môn, tổ văn phòng; xây dựng nội dung quy chế phối hợp phù hợp với thực tế tại đơn vị.
-. Các trường có đầy đủ kế hoạch năm, tháng tuần của cán bộ quản lý và kế hoạch năm học của bộ phận; thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định; sổ đăng ký công văn đi, đến theo mẫu; có đầy đủ các kế hoạch thực hiện các cuộc vận động của ngành.
* Tồn tại:
-.Một số đơn vị  chưa thực hiện công khai theo TT 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng chưa có quyết định ban hành nội quy tiếp công dân, thành lập tổ tiếp công dân, lịch tiếp công dân. Nội dung biên bản kiểm tra bộ phận không đánh giá được mặt mạnh, tồn tại, yếu kém và kiến nghị để giúp đối tượng có hướng phấn đấu tốt hơn.
-. Đơn vị ký kết hợp đồng làm việc theo thông tư số 15/2012/TT-BNV chưa liên tục thời hạn; hồ sơ nhân sự chưa được cập nhật, bổ sung đầy đủ. Hoạt động của Hội đồng trường chưa đúng quy định tại Điều lệ trường mầm non. Xây dựng quy chế làm việc, nội quy cơ quan chưa căn cứ vào các quy định tại Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo và Điều lệ trường MN.

- Các bộ phận thiếu kế hoạch học kỳ, tháng. Nội dung xây dựng kế hoạch của Phó Hiệu trưởng chuyên môn và các bộ phận còn chung chung, trùng lắp kế hoạch của nhà trường, chưa cụ thể phù hợp từng nhiệm vụ của bộ phận. Một số trường chưa có kế hoạch triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng hàng tháng và kế hoạch thực hiện chủ đề năm học.

[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP