Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Củ Chi (Phần 14). Công tác pháp chế:
5.1. Công tác chỉ đạo, triển khai
Trong năm học 2015-2016 Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai các văn bản PBGDPL của ngành, UBND Thành phố, UBND huyện chỉ đạo kịp thời đến các trường MN, TH, THCS, đơn vị trực thuộc, các nhóm, lớp MN ngoài công lập.
5.2. Một số văn bản trọng tâm chỉ đạo các trường tuyên  truyền  phổ biến như:
Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một sđiều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Thông tư số 33/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư s35/2010/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyn đi với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục; Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về Điều kiện bo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021; Quyết định số 40/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 20/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Về sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của UBNDTP về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn TPHCM….. và các văn bản hướng dẫn thi hành.
5.3. Một số Kế hoạch trọng tâm và văn bản chỉ đạo triển khai của Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Kế hoạch số 1238/KH-GDĐT-PC ngày 16/9/2015 về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Năm 2015; Kế hoạch số 1138/KH-GDĐT ngày 10/9/2015 về triển khai công tác giáo dục pháp luật an toàn giao thông Ngành Giáo dục và Đạo tạo năm học 2015-2016; Ngoài ra Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai một số văn bản trong năm học 2015-2016 về các nội dung như: An toàn Giao thông, an ninh trật tự trường học, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống tội phạm trường học, phòng chống ma túy HIV, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống đuối nước,…Đặc biệt trong năm học 2015-2016 chú trọng về công tác chỉ đạo tuyên truyền phổ biến về Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25 tháng 3 năm 2015; Quyết định số 373/2010/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam” và Quyết định số 4175/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên và môi trường biển hải đảo vào chương trình giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2010-2020”; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân….
- Các trường đều tổ chức thực hiện theo hình thức triển khai trên HĐSP của trường, họp PHHS đầu năm học và các buổi sinh hoạt ngoại khóa của trường; kết hợp phổ biến với giáo dục pháp luật, tổ chức nhiều hình thức giáo dục pháp luật ngoại khóa. Không ngừng đổi mới, làm phong phú giờ dạy lồng ghép, tích hợp nội dung PBGDPL trong bộ môn Đạo đức, Giáo dục công dân…có trường mời báo cáo viên của huyện báo cáo, một số trường do Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên kiêm nhiệm pháp chế báo cáo.
- Đầu năm học 2015-2016, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tiếp tục được Hiệu trưởng các trường đầu tư và đổi mới, bám sát với yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm học 2015-2016; tập trung PBGDPL với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có hiệu quả; góp phần hạn chế những trường hợp vi phạm pháp luật trong đội ngũ CB, GV, CNV và học sinh của ngành.
5.2. Đánh giá chung
Hiệu trưởng các trường quan tâm, đặc biệt xem công tác PBGDPL là một trong những tiêu chí hàng đầu và quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học. Đội ngũ CB-GV làm công tác PBGDPL thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới và tham dự đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL do Sở GD&ĐT, Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp huyện tổ chức.
Từng bước nâng chuẩn chuyên môn cán bộ làm công tác pháp chế, đặc biệt sử dụng tốt các phương tiện thông tin nhằm tuyên truyền, phổ biến hiệu quả. Các đơn vị đầu tư tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao, đưa những thông tin pháp luật đến các đối tượng một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, đảm bảo nâng cao ý thức pháp luật để từ đó mọi người tuân thủ một cách tự giác.
100% các trường có Tủ sách pháp luật, trưng bày đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật mới, có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, giáo dục tại đơn vị,… Các văn bản này được thường xuyên cập nhật theo quy định; bố trí Tủ sách pháp luật đảm bảo CB, GV, CNV và học sinh tiện việc tham khảo, nghiên cứu.
 Tồn tại: Công tác tuyên truyền phổ biến Hiến pháp, pháp luật là một trong những hoạt động chính trị trong trường học, tuy đã từng bước đi vào ổn định, nhưng vẫn còn một số đơn vị Hiệu trưởng chưa thực sự quan tâm, còn giao khoán cho giáo viên phụ trách công tác pháp chế, nên hiệu quả thực hiện công tác giáo dục toàn diện cho học sinh chưa cao.
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Củ Chi (Phần 14). Công tác pháp chế:
5.1. Công tác chỉ đạo, triển khai
Trong năm học 2015-2016 Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai các văn bản PBGDPL của ngành, UBND Thành phố, UBND huyện chỉ đạo kịp thời đến các trường MN, TH, THCS, đơn vị trực thuộc, các nhóm, lớp MN ngoài công lập.
5.2. Một số văn bản trọng tâm chỉ đạo các trường tuyên  truyền  phổ biến như:
Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một sđiều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Thông tư số 33/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư s35/2010/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyn đi với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục; Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về Điều kiện bo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021; Quyết định số 40/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 20/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Về sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của UBNDTP về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn TPHCM….. và các văn bản hướng dẫn thi hành.
5.3. Một số Kế hoạch trọng tâm và văn bản chỉ đạo triển khai của Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Kế hoạch số 1238/KH-GDĐT-PC ngày 16/9/2015 về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Năm 2015; Kế hoạch số 1138/KH-GDĐT ngày 10/9/2015 về triển khai công tác giáo dục pháp luật an toàn giao thông Ngành Giáo dục và Đạo tạo năm học 2015-2016; Ngoài ra Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai một số văn bản trong năm học 2015-2016 về các nội dung như: An toàn Giao thông, an ninh trật tự trường học, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống tội phạm trường học, phòng chống ma túy HIV, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống đuối nước,…Đặc biệt trong năm học 2015-2016 chú trọng về công tác chỉ đạo tuyên truyền phổ biến về Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25 tháng 3 năm 2015; Quyết định số 373/2010/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam” và Quyết định số 4175/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên và môi trường biển hải đảo vào chương trình giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2010-2020”; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân….
- Các trường đều tổ chức thực hiện theo hình thức triển khai trên HĐSP của trường, họp PHHS đầu năm học và các buổi sinh hoạt ngoại khóa của trường; kết hợp phổ biến với giáo dục pháp luật, tổ chức nhiều hình thức giáo dục pháp luật ngoại khóa. Không ngừng đổi mới, làm phong phú giờ dạy lồng ghép, tích hợp nội dung PBGDPL trong bộ môn Đạo đức, Giáo dục công dân…có trường mời báo cáo viên của huyện báo cáo, một số trường do Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên kiêm nhiệm pháp chế báo cáo.
- Đầu năm học 2015-2016, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tiếp tục được Hiệu trưởng các trường đầu tư và đổi mới, bám sát với yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm học 2015-2016; tập trung PBGDPL với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có hiệu quả; góp phần hạn chế những trường hợp vi phạm pháp luật trong đội ngũ CB, GV, CNV và học sinh của ngành.
5.2. Đánh giá chung
Hiệu trưởng các trường quan tâm, đặc biệt xem công tác PBGDPL là một trong những tiêu chí hàng đầu và quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học. Đội ngũ CB-GV làm công tác PBGDPL thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới và tham dự đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL do Sở GD&ĐT, Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp huyện tổ chức.
Từng bước nâng chuẩn chuyên môn cán bộ làm công tác pháp chế, đặc biệt sử dụng tốt các phương tiện thông tin nhằm tuyên truyền, phổ biến hiệu quả. Các đơn vị đầu tư tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao, đưa những thông tin pháp luật đến các đối tượng một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, đảm bảo nâng cao ý thức pháp luật để từ đó mọi người tuân thủ một cách tự giác.
100% các trường có Tủ sách pháp luật, trưng bày đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật mới, có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, giáo dục tại đơn vị,… Các văn bản này được thường xuyên cập nhật theo quy định; bố trí Tủ sách pháp luật đảm bảo CB, GV, CNV và học sinh tiện việc tham khảo, nghiên cứu.
 Tồn tại: Công tác tuyên truyền phổ biến Hiến pháp, pháp luật là một trong những hoạt động chính trị trong trường học, tuy đã từng bước đi vào ổn định, nhưng vẫn còn một số đơn vị Hiệu trưởng chưa thực sự quan tâm, còn giao khoán cho giáo viên phụ trách công tác pháp chế, nên hiệu quả thực hiện công tác giáo dục toàn diện cho học sinh chưa cao.

[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP