Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 20-PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG  NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017
IV. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT
Triển khai công tác xây dựng và chấp hành dự toán ngân sách Nhà nước được giao theo Luật Ngân sách và các nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành của Nhà nước.
Khai thác và quản lý tốt nguồn thu sự nghiệp đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của Học viện. Thực hiện chi tiêu theo Quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản hướng dẫn hiện hành, đảm bảo giữ mức ổn định thu nhập của cán bộ, viên chức.
Tiếp tục duy trì việc quản lý tài sản theo phần mềm quản lý tài sản của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn về mua sắm và quản lý tài sản cố định. Nâng cấp phần mềm quản lý vật tư đang sử dụng.
Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Học viện và chế độ làm việc của giảng viên.
Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Thư viện đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất của Thư viện, tạo điều kiện tốt nhất cho giảng viên, sinh viên trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập.
Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương các cấp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Dự án và xin UBND thành phố Hà Nội giao đất đợt 1.
V. CÔNG TÁC THANH TRA
Tiếp tục duy trì chế độ thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch, đồng thời tăng cường việc tự kiểm tra trong các đơn vị chuyên môn. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng Thanh tra Giáo dục, Thanh tra Nhân dân và các bộ phận quản lý trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Học viện.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo, đặc biệt là công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội và công tác đào tạo không chính quy tại các cơ sở liên kết đào tạo.
Tiếp nhận và giải quyết kịp thời những khiếu nại của cán bộ, viên chức, sinh viên về công tác tổ chức và công tác đào tạo của Học viện.
VI. CÁC CÔNG TÁC KHÁC
1. Công tác thi đua, khen thưởng
Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn; tích cực hướng ứng các phong trào thi đua do ngành phát động.
Tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng định kỳ hàng năm và đột xuất đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và hiệu quả. Tiếp tục đề nghị các danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Nhà nước.
2. Công tác đảng và đoàn thể
Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt và học tập các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng.
Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức và sinh viên để từ đó lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Phối hợp giữa các chi bộ và các tổ chức đoàn thể hưởng ứng các phong trào thi đua nhân các sự kiện trọng đại của đất nước và của ngành. Giáo dục, bồi dưỡng công chức, viên chức, sinh viên, học viên có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với mục tiêu và lý tưởng của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, trong sáng.
Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với các tổ chức chính trị trong Học viện. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, công đoàn và đoàn thanh niên, hội sinh viên nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho công chức, viên chức và sinh viên nhân các ngày lễ lớn. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần trong cán bộ viên chức, xây dựng nếp sống văn hóa trong đoàn viên thanh niên nhà trường; tạo sự đồng thuận trong tổ chức vì mục tiêu chung của Học viện.
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên. Nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của đại hội, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên, sinh viên Học viện.
Tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động xã hội do Bộ Tài chính; phát động, tổ chức. Tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Công đoàn vững mạnh xuất sắc; Đoàn Thanh niên tiên tiến xuất sắc.

Trên đây là kết quả các mặt hoạt động của Học viện Tài chính trong năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ trong năm học 2016-2017. Với tinh thần đoàn kết sáng tạo, tập thể cán bộ, viên chức của Học viện quyết tâm phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm học 2016-2017 vì sự phát triển bền vững của Học viện Tài chính./.
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 20-PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG  NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017
IV. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT
Triển khai công tác xây dựng và chấp hành dự toán ngân sách Nhà nước được giao theo Luật Ngân sách và các nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành của Nhà nước.
Khai thác và quản lý tốt nguồn thu sự nghiệp đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của Học viện. Thực hiện chi tiêu theo Quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản hướng dẫn hiện hành, đảm bảo giữ mức ổn định thu nhập của cán bộ, viên chức.
Tiếp tục duy trì việc quản lý tài sản theo phần mềm quản lý tài sản của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn về mua sắm và quản lý tài sản cố định. Nâng cấp phần mềm quản lý vật tư đang sử dụng.
Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Học viện và chế độ làm việc của giảng viên.
Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Thư viện đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất của Thư viện, tạo điều kiện tốt nhất cho giảng viên, sinh viên trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập.
Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương các cấp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Dự án và xin UBND thành phố Hà Nội giao đất đợt 1.
V. CÔNG TÁC THANH TRA
Tiếp tục duy trì chế độ thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch, đồng thời tăng cường việc tự kiểm tra trong các đơn vị chuyên môn. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng Thanh tra Giáo dục, Thanh tra Nhân dân và các bộ phận quản lý trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Học viện.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo, đặc biệt là công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội và công tác đào tạo không chính quy tại các cơ sở liên kết đào tạo.
Tiếp nhận và giải quyết kịp thời những khiếu nại của cán bộ, viên chức, sinh viên về công tác tổ chức và công tác đào tạo của Học viện.
VI. CÁC CÔNG TÁC KHÁC
1. Công tác thi đua, khen thưởng
Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn; tích cực hướng ứng các phong trào thi đua do ngành phát động.
Tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng định kỳ hàng năm và đột xuất đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và hiệu quả. Tiếp tục đề nghị các danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Nhà nước.
2. Công tác đảng và đoàn thể
Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt và học tập các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng.
Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức và sinh viên để từ đó lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Phối hợp giữa các chi bộ và các tổ chức đoàn thể hưởng ứng các phong trào thi đua nhân các sự kiện trọng đại của đất nước và của ngành. Giáo dục, bồi dưỡng công chức, viên chức, sinh viên, học viên có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với mục tiêu và lý tưởng của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, trong sáng.
Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với các tổ chức chính trị trong Học viện. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, công đoàn và đoàn thanh niên, hội sinh viên nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho công chức, viên chức và sinh viên nhân các ngày lễ lớn. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần trong cán bộ viên chức, xây dựng nếp sống văn hóa trong đoàn viên thanh niên nhà trường; tạo sự đồng thuận trong tổ chức vì mục tiêu chung của Học viện.
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên. Nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của đại hội, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên, sinh viên Học viện.
Tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động xã hội do Bộ Tài chính; phát động, tổ chức. Tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Công đoàn vững mạnh xuất sắc; Đoàn Thanh niên tiên tiến xuất sắc.
Trên đây là kết quả các mặt hoạt động của Học viện Tài chính trong năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ trong năm học 2016-2017. Với tinh thần đoàn kết sáng tạo, tập thể cán bộ, viên chức của Học viện quyết tâm phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm học 2016-2017 vì sự phát triển bền vững của Học viện Tài chính./.… 


[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP