Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 19-PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG  NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ
1. Công tác tổ chức cán bộ
Tiếp tục củng cố, kiện toàn nhân sự của các đơn vị đảm bảo đủ lực lượng cán bộ và theo Chiến lược phát triển của Học viện Tài chính.
Triển khai Đề án thí điểm cơ chế hoạt động của Học viện Tài chính giai đoạn 2015-2017 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt.
Triển khai công tác luân chuyển, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.
Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với viên chức như nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, chế độ hưu trí, công tác hiếu, hỉ...         
Trin khai tt hot động đào to, bi dưỡng cán b, viên chc năm 2016 theo kế hoch đã được phê duyt. Xây dng kế hoch đào to bi dưỡng viên chc giai đon 2017 – 2021 và t chc thc hin đáp ng yêu cu ca chiến lược phát trin ca Hc vin đã đề ra. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đẩy mạnh việc đào tạo đội ngũ giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, bảo đảm đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị đáp ứng được yêu cầu; tăng cường thu hút đội ngũ giảng viên có năng lực để phục vụ công tác giảng dạy.
2. Thực hiện quy chế dân chủ
    Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong Học viện. Tăng cường đối thoại dân chủ giữa Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Công đoàn với công chức, viên chức, sinh viên và học viên.

    Rà soát, bổ sung và triển khai các quy chế quản lý trong Học viện như: Quy chế làm việc, các quy chế về sử dụng, quản lý tài sản, Quy định chuyển đổi vị trí công tác,… 
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 19-PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG  NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ
1. Công tác tổ chức cán bộ
Tiếp tục củng cố, kiện toàn nhân sự của các đơn vị đảm bảo đủ lực lượng cán bộ và theo Chiến lược phát triển của Học viện Tài chính.
Triển khai Đề án thí điểm cơ chế hoạt động của Học viện Tài chính giai đoạn 2015-2017 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt.
Triển khai công tác luân chuyển, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.
Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với viên chức như nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, chế độ hưu trí, công tác hiếu, hỉ...         
Trin khai tt hot động đào to, bi dưỡng cán b, viên chc năm 2016 theo kế hoch đã được phê duyt. Xây dng kế hoch đào to bi dưỡng viên chc giai đon 2017 – 2021 và t chc thc hin đáp ng yêu cu ca chiến lược phát trin ca Hc vin đã đề ra. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đẩy mạnh việc đào tạo đội ngũ giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, bảo đảm đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị đáp ứng được yêu cầu; tăng cường thu hút đội ngũ giảng viên có năng lực để phục vụ công tác giảng dạy.
2. Thực hiện quy chế dân chủ
    Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong Học viện. Tăng cường đối thoại dân chủ giữa Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Công đoàn với công chức, viên chức, sinh viên và học viên.

    Rà soát, bổ sung và triển khai các quy chế quản lý trong Học viện như: Quy chế làm việc, các quy chế về sử dụng, quản lý tài sản, Quy định chuyển đổi vị trí công tác,… 


[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP