Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 10
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ
1. Công tác tổ chức cán bộ
Tổ chức đánh giá 3 năm triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển Học viện giai đoạn 2013- 2020 và định hướng 2030, chỉ ra những việc đã làm được, những hạn chế và nguyên nhân và cùng nhau tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển của Học viện.
Hoàn thành việc kiện toàn Hội đồng trường Học viện Tài chính theo Luật Giáo dục đại học; bổ nhim 01 Phó Giám đốc Hc vin Tài chính.
Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, cán bộ được công khai, minh bạch, đúng quy định. Trong năm học, Giám đốc Học viện bổ nhiệm 10 viên chức, bổ nhiệm lại 24 viên chức, giao phụ trách cho 05 viên chức. Rà soát, bổ sung 67 viên chức quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2016-2021 theo Chỉ thị số 05/CT/BCSĐ ngày 30/8/2013 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính. Đội ngũ viên chức quy hoạch về cơ bản đã đáp ứng được nguồn cán bộ, đảm bảo yêu cầu về trình độ chuyên môn, đủ số lượng so với tình hình thực tế và có tác động tích cực tới sự phát triển của Học viện.
Công tác đánh giá, phân loi viên chc được triển khai đúng quy định, khách quan. Kết quả là năm học 2014-2015 Học viện đã có 539/775 cán bộ, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 220/775 viên chức hoàn thành tt nhim v; 15/775 viên chức hoàn thành nhiệm vụ; 01 viên chức không hoàn thành nhiệm vụ. Kỷ luật 02 viên chức vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
Hoàn thành xét tuyển đặc cách cho 30 lao động hợp đồng và 01 viên chức. Tiếp nhận trở lại đơn vị công tác sau thời gian đi học 04 viên chức; điều động 06 viên chức; cho thôi việc 02 viên chức; chấm dứt 12 hợp đồng lao động.
Các chế độ, chính sách đối với viên chức được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: mở 09 lp bi dưỡng cho cán b, viên chc với 430 lượt người tham gia các lp bi dưỡng như: “Nâng cao năng lc ging dy tiếng anh cho ging viên”; “Nâng cao kh năng ng dng tin hc vào qun lý”; “Bình đẳng gii”; “Cp nht kiến thc v qun lý thuế”; “Thm định đầu tư d án”; “Cơ chế chính sách qun lý giáo dc và đào to”; “Qun tr ri ro”... C cán bộ, viên chức tham gia các lp bi dưỡng lý lun chính tr - hành chính, chuyên viên chính, chuyên viên theo kế hoạch. C 21 viên chc đi đào to trình độ tiến sỹ (trong đó có 03 viên chức đi đào tạo Tiến sỹ ở nước ngoài); 12 viên chc đi đào to trình độ thc s; 200 viên chc tham d các lp do B tài chính và các cơ s ca B Tài chính t chc; 162 viên chc d các lp khác. Xét tuyn, c viên chc đi đào to trình độ tiến s nước ngoài theo đề án 911.

Hoàn thành xây dng Đề án thí đim cơ chế hot động ca Hc vin Tài chính giai đon 2016-2018, trình Bộ Tài chính. Sau khi Bộ Tài chính trình Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ cũng đã gửi các Bộ chức năng xin ý kiến. Hiện đã có ý kiến của ba bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Về cơ bản, các ý kiến đều nhất trí với các nội dung đề xuất của Học viện. Tuy nhiên, hiện vẫn đang vướng mắc do thời gian thực hiện 2014-2017 (chỉ còn hơn 01 năm), trong khi đó Học viện đề xuất thực hiện 2016-2018, các Bộ đều đề nghị xem lại thời gian thí điểm thực hiện đề án. Một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay là 3 dự án đầu tư của Học viện chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư (Dự án mở rộng Học viện Tài chính, Dự án đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học tại Học viện Tài chính và Dự án đầu tư trang thiết bị khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện Tài chính).
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 10
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ
1. Công tác tổ chức cán bộ
Tổ chức đánh giá 3 năm triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển Học viện giai đoạn 2013- 2020 và định hướng 2030, chỉ ra những việc đã làm được, những hạn chế và nguyên nhân và cùng nhau tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển của Học viện.
Hoàn thành việc kiện toàn Hội đồng trường Học viện Tài chính theo Luật Giáo dục đại học; bổ nhim 01 Phó Giám đốc Hc vin Tài chính.
Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, cán bộ được công khai, minh bạch, đúng quy định. Trong năm học, Giám đốc Học viện bổ nhiệm 10 viên chức, bổ nhiệm lại 24 viên chức, giao phụ trách cho 05 viên chức. Rà soát, bổ sung 67 viên chức quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2016-2021 theo Chỉ thị số 05/CT/BCSĐ ngày 30/8/2013 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính. Đội ngũ viên chức quy hoạch về cơ bản đã đáp ứng được nguồn cán bộ, đảm bảo yêu cầu về trình độ chuyên môn, đủ số lượng so với tình hình thực tế và có tác động tích cực tới sự phát triển của Học viện.
Công tác đánh giá, phân loi viên chc được triển khai đúng quy định, khách quan. Kết quả là năm học 2014-2015 Học viện đã có 539/775 cán bộ, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 220/775 viên chức hoàn thành tt nhim v; 15/775 viên chức hoàn thành nhiệm vụ; 01 viên chức không hoàn thành nhiệm vụ. Kỷ luật 02 viên chức vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
Hoàn thành xét tuyển đặc cách cho 30 lao động hợp đồng và 01 viên chức. Tiếp nhận trở lại đơn vị công tác sau thời gian đi học 04 viên chức; điều động 06 viên chức; cho thôi việc 02 viên chức; chấm dứt 12 hợp đồng lao động.
Các chế độ, chính sách đối với viên chức được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: mở 09 lp bi dưỡng cho cán b, viên chc với 430 lượt người tham gia các lp bi dưỡng như: “Nâng cao năng lc ging dy tiếng anh cho ging viên”; “Nâng cao kh năng ng dng tin hc vào qun lý”; “Bình đẳng gii”; “Cp nht kiến thc v qun lý thuế”; “Thm định đầu tư d án”; “Cơ chế chính sách qun lý giáo dc và đào to”; “Qun tr ri ro”... C cán bộ, viên chức tham gia các lp bi dưỡng lý lun chính tr - hành chính, chuyên viên chính, chuyên viên theo kế hoạch. C 21 viên chc đi đào to trình độ tiến sỹ (trong đó có 03 viên chức đi đào tạo Tiến sỹ ở nước ngoài); 12 viên chc đi đào to trình độ thc s; 200 viên chc tham d các lp do B tài chính và các cơ s ca B Tài chính t chc; 162 viên chc d các lp khác. Xét tuyn, c viên chc đi đào to trình độ tiến s nước ngoài theo đề án 911.
Hoàn thành xây dng Đề án thí đim cơ chế hot động ca Hc vin Tài chính giai đon 2016-2018, trình Bộ Tài chính. Sau khi Bộ Tài chính trình Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ cũng đã gửi các Bộ chức năng xin ý kiến. Hiện đã có ý kiến của ba bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Về cơ bản, các ý kiến đều nhất trí với các nội dung đề xuất của Học viện. Tuy nhiên, hiện vẫn đang vướng mắc do thời gian thực hiện 2014-2017 (chỉ còn hơn 01 năm), trong khi đó Học viện đề xuất thực hiện 2016-2018, các Bộ đều đề nghị xem lại thời gian thí điểm thực hiện đề án. Một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay là 3 dự án đầu tư của Học viện chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư (Dự án mở rộng Học viện Tài chính, Dự án đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học tại Học viện Tài chính và Dự án đầu tư trang thiết bị khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện Tài chính).[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP