Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN II
II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

1.1. Công tác tuyển sinh
Tổ chức tốt, nghiêm túc các kỳ thi tuyển sinh các hệ: Đại học chính quy khóa 53; Đại học hệ vừa làm vừa học khóa 46; Liên thông đại học khóa 18; Đại học bằng 2 khóa 16 và Sau đại học.
Kết quả tuyển sinh năm học 2015-2016 được thể hiện ở bảng dưới đây (xem Bảng 1).

Bảng 1: Kết quả tuyển sinh các hệ năm học 2014-2015 và 2015-2016
                     Năm học
Hệ đào tạo
2014-2015
2015-2016
Tỷ lệ so với năm học trước
Đại học chính quy
3.877
4.130
106,5%
Đại học văn bằng hai
64
298
 465,6%
-    ĐHVB2 chính quy
58
140

-    ĐHVB2 vừa làm vừa học
6
158
Đại học liên thông
431
1293
300,0%
-  ĐHLT chính quy
431
1032

-  ĐHLT vừa làm vừa học
0
261
Đại học vừa làm vừa học
130
80
61,5%
Cao học (Thạc sĩ)
696
776
111,5%
Nghiên cứu sinh
47
87
185,1%
Tổng
5.245
6.664
127,0%
                                                            Nguồn: Ban QLĐT, Khoa TC, Khoa SĐH      
(Bảng số liệu trên chưa có số lượng tuyển sinh ngày 29/5/2016 của hệ, liên thông đại học, hệ văn bằng hai hình thức chính quy)

Số lượng tuyển sinh các hệ tăng 27,0% so với năm học 2014-2015 (Cụ thể, hệ đại học chính quy tăng 6,5%, hệ văn bằng hai tăng 365,6%, hệ liên thông đại học tăng 200,0%, cao học tăng 11,5%; nghiên cứu sinh tăng 85,1%). Riêng hệ vừa làm vừa học giảm 38,5%. 
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN II
II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

1.1. Công tác tuyển sinh
Tổ chức tốt, nghiêm túc các kỳ thi tuyển sinh các hệ: Đại học chính quy khóa 53; Đại học hệ vừa làm vừa học khóa 46; Liên thông đại học khóa 18; Đại học bằng 2 khóa 16 và Sau đại học.
Kết quả tuyển sinh năm học 2015-2016 được thể hiện ở bảng dưới đây (xem Bảng 1).

Bảng 1: Kết quả tuyển sinh các hệ năm học 2014-2015 và 2015-2016
                     Năm học
Hệ đào tạo
2014-2015
2015-2016
Tỷ lệ so với năm học trước
Đại học chính quy
3.877
4.130
106,5%
Đại học văn bằng hai
64
298
 465,6%
-    ĐHVB2 chính quy
58
140

-    ĐHVB2 vừa làm vừa học
6
158
Đại học liên thông
431
1293
300,0%
-  ĐHLT chính quy
431
1032

-  ĐHLT vừa làm vừa học
0
261
Đại học vừa làm vừa học
130
80
61,5%
Cao học (Thạc sĩ)
696
776
111,5%
Nghiên cứu sinh
47
87
185,1%
Tổng
5.245
6.664
127,0%
                                                            Nguồn: Ban QLĐT, Khoa TC, Khoa SĐH      
(Bảng số liệu trên chưa có số lượng tuyển sinh ngày 29/5/2016 của hệ, liên thông đại học, hệ văn bằng hai hình thức chính quy)

Số lượng tuyển sinh các hệ tăng 27,0% so với năm học 2014-2015 (Cụ thể, hệ đại học chính quy tăng 6,5%, hệ văn bằng hai tăng 365,6%, hệ liên thông đại học tăng 200,0%, cao học tăng 11,5%; nghiên cứu sinh tăng 85,1%). Riêng hệ vừa làm vừa học giảm 38,5%. 
 [/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP