Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]

1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 5 – 20 câu)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,1. Cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật
a. quy định làm                     b. quy định phải làm
c. cho phép làm                    d. không cấm
2. Ông A là người có thu nhập cao, hằng năm ông A chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này ông A đã
a. sử dụng pháp luật              b. tuân thủ pháp luật
c. thi hành pháp luật             d. áp dụng pháp luật
3. Chị C không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường. Trong trường hợp này chị C đã
a. không sử dụng pháp luật   b. không tuân thủ pl
c. không  thi hành pháp luật  d. không  áp dụng pl
4. Công dân A không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy. Trong trường hợp này, công dân A đã:
a. sử dụng pháp luật              b. tuân thủ pháp luật
c. không tuân thủ pháp luật   d. áp dụng pháp luật
5. ông K lừa chị H bằng cách mượn của chị 10 lượng vàng nhưng đến ngày hẹn ông K đã không chịu trả cho chị H số vàng trên. Chị H đã làm đơn kiện ông K ra tòa. Việc chị H kiện ông K là hành vi:
a. sử dụng pháp luật              b. tuân thủ pháp luật
c. thi hành pháp luật             d. áp dụng pháp luật
6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số công dân. Trong trường hợp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã
a. sử dụng pháp luật              b. tuân thủ pháp luật
c. thi hành pháp luật             d. áp dụng pháp luật
7. Vi phạm hành chính là hành vi xâm phạm các
a. quy tắc quản lý nhà nước      b.  quy tắc kỉ luật lao động
c. quy tắc quản lý xh    d. nguyên tắc quản lý hành chính
8. Những hành vi xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước,… do pháp luật lao động, pháp luật hành chính bảo vệ gọi là
a. hành chính                        b. pháp luật hành chính
c. kỉ luật                                d. pháp luật lao động
9. Đối tượng phải chịu mọi trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra là những người
a. Đủ 14 tuổi trở lên              b. đủ từ 15 trở lên
c. Đủ từ 16 trở lên                 d. đủ từ 18 trở lên
10. Nguyễn Văn C bị bắt vì tội vu khống và tội làm nhục người khác. Trong trường hợp này, Nguyễn Văn C sẽ phải chịu
a. trách nhiệm kỉ luật             b. trách nhiệm dân sự
c. trách nhiệm hành chính     d. trách nhiệm hình sự
11. Pháp luật xã hội chủ nghĩa mang bản chất của
a. nhân dân lao động            b. giai cấp cầm quyền
c. giai cấp tiến bộ                  d. giai cấp công nhân
12. Pháp luật là phương tiện để nhà nước
a. quản lí xã hội                    b. quản lí công nhân
c. bảo vệ các giai cấp            d. bảo vệ các công dân
13. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ
a. lợi ích kinh tế của mình       b. quyền và nghĩa vụ của mình
c. các quyền của mình             d. quyền, lợi ích hợp pháp của  mình
14. Quản lí bằng pháp luật là phương pháp quản lí
a. hữu hiệu và phức tạp nhất          b. dân chủ và hiệu quả nhất
c. hiệu quả và khó khăn nhất         d. dân chủ và cứng rắn nhất
15. Điều 52 – Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 quy định mọi công dân đều:
a. bình đẳng trước nhà nước b. bình đẳng trước pháp luật
c. bình đẳng về quyền lợi      d. bình đẳng về nghĩa vụ
16. Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lí
a. như nhau                           b. bằng nhau
c. ngang nhau                       d. có thể khác nhau
17. Học tập là một trong những
a. nghĩa vụ của cd                 b. quyền của cd
c. trách nhiệm của cd            d. quyền, nghĩa vụ của cd
18. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 quy định quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật là
a. quyền của cd                     b. trách nhiệm của cd
c. quyền, nghĩa vụ của cd     d. nghĩa vụ của cd
19. Những hành vi vi phạm quyền và lợi ích của cd sẽ bị Nhà nước
a. ngăn chặn, xử lí                b. xử lí nghiêm minh
c. xử lí thật nặng                   d. xử lí nghiêm khắc
20. Bình đẳng trước pháp luật là một trong những … của công dân
a. quyền chính đáng              b. quyền thiêng liêng

c. quyền cơ bản                    d. quyền hợp pháp

 Còn nữa
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 5 – 20 câu)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,1. Cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật
a. quy định làm                     b. quy định phải làm
c. cho phép làm                    d. không cấm
2. Ông A là người có thu nhập cao, hằng năm ông A chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này ông A đã
a. sử dụng pháp luật              b. tuân thủ pháp luật
c. thi hành pháp luật             d. áp dụng pháp luật
3. Chị C không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường. Trong trường hợp này chị C đã
a. không sử dụng pháp luật   b. không tuân thủ pl
c. không  thi hành pháp luật  d. không  áp dụng pl
4. Công dân A không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy. Trong trường hợp này, công dân A đã:
a. sử dụng pháp luật              b. tuân thủ pháp luật
c. không tuân thủ pháp luật   d. áp dụng pháp luật
5. ông K lừa chị H bằng cách mượn của chị 10 lượng vàng nhưng đến ngày hẹn ông K đã không chịu trả cho chị H số vàng trên. Chị H đã làm đơn kiện ông K ra tòa. Việc chị H kiện ông K là hành vi:
a. sử dụng pháp luật              b. tuân thủ pháp luật
c. thi hành pháp luật             d. áp dụng pháp luật
6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số công dân. Trong trường hợp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã
a. sử dụng pháp luật              b. tuân thủ pháp luật
c. thi hành pháp luật             d. áp dụng pháp luật
7. Vi phạm hành chính là hành vi xâm phạm các
a. quy tắc quản lý nhà nước      b.  quy tắc kỉ luật lao động
c. quy tắc quản lý xh    d. nguyên tắc quản lý hành chính
8. Những hành vi xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước,… do pháp luật lao động, pháp luật hành chính bảo vệ gọi là
a. hành chính                        b. pháp luật hành chính
c. kỉ luật                                d. pháp luật lao động
9. Đối tượng phải chịu mọi trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra là những người
a. Đủ 14 tuổi trở lên              b. đủ từ 15 trở lên
c. Đủ từ 16 trở lên                 d. đủ từ 18 trở lên
10. Nguyễn Văn C bị bắt vì tội vu khống và tội làm nhục người khác. Trong trường hợp này, Nguyễn Văn C sẽ phải chịu
a. trách nhiệm kỉ luật             b. trách nhiệm dân sự
c. trách nhiệm hành chính     d. trách nhiệm hình sự
11. Pháp luật xã hội chủ nghĩa mang bản chất của
a. nhân dân lao động            b. giai cấp cầm quyền
c. giai cấp tiến bộ                  d. giai cấp công nhân
12. Pháp luật là phương tiện để nhà nước
a. quản lí xã hội                    b. quản lí công nhân
c. bảo vệ các giai cấp            d. bảo vệ các công dân
13. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ
a. lợi ích kinh tế của mình       b. quyền và nghĩa vụ của mình
c. các quyền của mình             d. quyền, lợi ích hợp pháp của  mình
14. Quản lí bằng pháp luật là phương pháp quản lí
a. hữu hiệu và phức tạp nhất          b. dân chủ và hiệu quả nhất
c. hiệu quả và khó khăn nhất         d. dân chủ và cứng rắn nhất
15. Điều 52 – Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 quy định mọi công dân đều:
a. bình đẳng trước nhà nước b. bình đẳng trước pháp luật
c. bình đẳng về quyền lợi      d. bình đẳng về nghĩa vụ
16. Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lí
a. như nhau                           b. bằng nhau
c. ngang nhau                       d. có thể khác nhau
17. Học tập là một trong những
a. nghĩa vụ của cd                 b. quyền của cd
c. trách nhiệm của cd            d. quyền, nghĩa vụ của cd
18. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 quy định quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật là
a. quyền của cd                     b. trách nhiệm của cd
c. quyền, nghĩa vụ của cd     d. nghĩa vụ của cd
19. Những hành vi vi phạm quyền và lợi ích của cd sẽ bị Nhà nước
a. ngăn chặn, xử lí                b. xử lí nghiêm minh
c. xử lí thật nặng                   d. xử lí nghiêm khắc
20. Bình đẳng trước pháp luật là một trong những … của công dân
a. quyền chính đáng              b. quyền thiêng liêng

c. quyền cơ bản                    d. quyền hợp pháp

[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP