Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0 VNÐ[/giaban][giamgia]0.000[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán: 0 VNÐ Mua sỉ: Liên hệ Tình trạng: OK [/tomtat] [kythuat]


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 ĐỀ MINH HỌA
(Đề thi có 06 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
   Bà thi: Khoa học xãhội; Môn giáo dục công dân
   Thời gian là bà 50 phú khô kể thời gian phát đề
Câ 1. Một trong cá đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ởuc
    A. tí quyền lực, bắt buộc chung.nh
    B. tí hiện đại.nh
    C. tính cơ bản.
    D. tí truyền thống.nh
Câ 2. Phá luật có vai trò như thế nào đối với cô dâupng n?
     A. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của cô dâng n.
     B. Bảo vệ quyền vàlợi í hợp phá của cô dâchpng n.
     C. Bảo vệ mọi lợi í của cô dâchng n.
     D. Bảo vệ mọi nhu cầu của cô dâng n.
Câ 3. Vi phạm dâ sự làhà vi vi phạm phá luật, xâ phạm tớiunnhpm
     A. quan hệ xãhội vàquan hệ kinh tế.
     B. quan hệ lao động vàquan hệ xãhội.
     C. quan hệ tà sản vàquan hệ nhâ thâin n.
     D. quan hệ kinh tế vàquan hệ lao động.
Câ 4. Cố ý đánh người gây thương tích nặng làhà vi vi phạmunh
     A. dâ sự.n
     B. hì sự.nh
     C. hà chính nh
     D. kỉ luật.
Câ 5. Học sinh đủ 16 tuổi được phé lá loại xe códung tí xi - lanh bằng bao nhiêup ichu?
     A. Từ 50 cm3 đến 70 cm3.
     B. Dưới 50 cm3.
     C. 90 cm3.
     D. Trê 90 cm3.n
Câ 6. Khi thuênhàcủa ông T, ông A đã tự sửa chữa, cải tạo màkhô hỏi ýkiến của ô T. Hàungngnh
vi nà của ô A làhà vi vi phạmyngnh
     A. dâ sự.n
     B. hì sự.nh
     C. hà chính nh.
     D. kỉ luật.
Câ 7. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là mọi cô dâung n
A. đều cóquyền như nhau.
B. đều có nghĩa vụ như nhau.
C. đều cóquyền và nghĩa vụ giống nhau.
D. đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của phá luật.p
Câ 8. Bất kỳ cô dâ nà vi phạm phá luật đều phải chịu trá nhiệm về hà vi vi phạm củaung n opchnh
mì vàbị xử lí theo quy định của phá luật. Điều nà thể hiện công dân bình đẳng vềnhpy
    A. trá nhiệm phá líchp .
    B. trá nhiệm kinh tế.ch
1

Ghi chú: Do đề thi được chuyển đổi từ PDF sang Word trực tuyến nên một số câu bị lỗi. Nên khi tải về các bạn lưu ý dùm đối chiếu lại với bản chuân PDF a.    C. trá nhiệm xãhội.ch
    D. trá nhiệm chí trị.chnh
Câ 9. Tò á xé xử cá vụ á sản xuất hà giả khô phụ thuộc vào người bị xé xử làai, giữua n tcnngngt
chức vụ gìĐiều nà thể hiện quyền bình đẳng nà của cô dâ.yong n?
    A. Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh.
    B. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh.
    C. Bình đẳng về trá nhiệm phá lýchp .
    D. Bình đẳng về quyền lao động.
Câ 10. Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động làmọi người đều cóu
quyền lựa chọn
    A. việc là theo sở thí của mìmchnh.
    B. việc là phùhợp với khả năng của mì màkhô bị phâ biệt đối xử.mnhngn
    C. điều kiện là việc theo nhu cầu của mìmnh.
    D. thời gian là việc theo ýmuốn chủ quan của mìmnh.
Câ 11. Bình đẳng giữa vợ vàchồng được hiểu làu
    A. vợ, chồng cóquyền và nghĩa vụ ngang nhau về tà sản riêing.
    B. vợ, chồng bình đẳng với nhau, cóquyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.
    C. người chồng chịu trá nhiệm về việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình.ch
    D. người vợ chịu trá nhiệm về việc nuô dạy con cáchii.
Câ 12. Khẳng định nà dưới đây thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh?uo
    A. Mọi cánhâ tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên miễn giảm thuế.n,
    B. Mọi cánhâ tổ chức khi tham gia và cá quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quy định củan,o c
phá luật.p
    C. Mọi cánhâ tổ chức kinh doanh đều được quyền vay vốn của Nhà nước.n,
    D. Mọi cánhâ tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên lựa chọn nơi kinh doanh.n,
Câ 13: Ý kiến nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ vàcon?u
    A. Cha mẹ không được phâ biệt, đối xử giữa cá con.nc
    B. Cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai học tập, phá triển.t
    C. Cha mẹ cần quan tâm, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi.
    D. Cha mẹ được quyền quyết định việc chọn trường, chọn ngà học cho con.nh
Câ 14. Để tì việc là phùhợp, anh H cóthể căn cứ và quyền bình đẳngummo
    A. trong tuyển dụng lao động.
    B. trong giao kết hợp đồng lao động.
    C. thay đổi nội dung hợp đồng lao động.
    D. tự do lựa chọn việc làm.
Câ 15. Khi yê cầu vợ mì phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh A đã vi phạm quyền bìuunhnh
đẳng giữa vợ vàchồng trong quan hệ
   A. nhâ thân n.
   B. tà sản chung.i
   C. tà sản riêing.
   D. tì cảm.nh
Câ 16. Để giao kết hợp đồng lao động, chị Q cần căn cứ và nguyê tắc nà dưới đây?uono
   A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.
   B. Dâ chủ, cô bằng, tiến bộ.nng
   C. Tí cực, chủ động, tự quyết.ch
   D. Tự giá trá nhiệm, tận tâ .c, chm
2


Câ 17. Việc bảo đảm tỉ lệ thí hợp người dâ tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nướcuchn
thể hiện
   A. quyền bình đẳng giữa cá dâ tộc.c n
   B. quyền bình đẳng giữa cá cô dâ .c ng n
C. quyền bình đẳng giữa cá vù miền.c ng,
   D. quyền bình đẳng trong cô việc chung của nhà nước.ng
Câ 18. Cá dâ tộc cóquyền dù tiếng nó chữ viết của mì vàgiữ gì khô phục, phá huyuc nngi,nhn,it
những phong tục tập quá truyền thống văn hóa tốt đẹp. Điều nà thể hiện cá dâ tộc đều bình đẳngn,yc n
về
    A. kinh tế.
B. chí trị.nh
C. văn hóa, giáo dục.
D. tự do tín ngưỡng.
Câ 19. Trong trường hợp nào dưới đây thì bất kì cũng cóquyền được bắt người?uai
   A. Đang chuẩn bị thực hiện hà vi phạm tội.nh
   B. Đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.
   C. Códấu hiệu thực hiện hà vi phạm tội.nh
   D. Bị nghi ngờ phạm tội.
Câ 20. Đánh người làhà vi xâ phạm quyền nào dưới đây của cô dâunhmng n?
   A. Quyền được phá luật bảo hộ về nhâ phẩm của cô dâ .pnng n
B. Quyền được phá luật bảo hộ về tí mạng vàsức khỏe của cô dâ .pnhng n
C. Quyền bất khả xâ phạm về tinh thần của cô dâ .mng n
D. Quyền được phá luật bảo hộ về danh dự của cô dâ .png n
Câ 21. Cô dâ được bà tỏ quan điểm của mì về cá vấn đề chí trị, kinh tế, văn hóa, xã hộiung nynhcnh
của đất nước thô qua quyền nà dưới đây?ngo
   A. Quyền bầu cử, ứng cử.
B. Quyền tự do ngô luận.n
C. Quyền khiếu nại.
D. Quyền tố cá .o
Câ 22. Nghi ngờ ô A lấy cắp tiền của mì ô B cù con trai tự ývà nhàô A khá xéungnh, ngngongm t.
Hà vi nà xâ phạm đến quyền nào dưới đây?nhy m
   A. Quyền được phá luật bảo hộ về nhâ phẩm vàdanh dự của cô dâ .pnng n
   B. Quyền được đảm bảo bímật đời tư của cô dâ .ng n
C. Quyền nhâ thâ của cô dâ .n nng n
D. Quyền bất khả xâ phạm chỗ ở của cô dâ .mng n
Câ 23. Trong lú H đang bận việc riêng thì điện thoại cótin nhắn, T đã tự ýmở điện thoại của H rauc
đọc tin nhắn. Hà vi nà của T đã xâ phạm đến quyền nào dưới đây?nhym
   A. Quyền được phá luật bảo hộ về danh dự của cô dâ .png n
B. Quyền tự do dâ chủ của cô dâ .nng n
C. Quyền được đảm bảo an toà vàbínmật thư tín, điện thoại của cô dâ .ng n
D. Quyền tự do ngô luận của cô dâ .nng n
3


Câ 24. Cô an bắt người trong trường hợp nào dưới đây thì ng vi phạm quyền bất khả xâungkhôm
phạm về thâ thể của cô dânng n?
   A. Hai học sinh gâ mất trật tự trong lớp học.y
B. Hai nhàhà xó to tiếng với nhau.ng m
C. Tung tin, bịa đặt nó xấu người khá .ic
D. Một người đang bẻ khó lấy trộm xe má .ay
Câ 25. B vàT làbạn thâ học cù lớp với nhau. Khi giữa hai người nảy sinh mâ thuẫn, T đã tungun,ngu
tin xấu, bịa đặt về B trê facebook. Nếu làbạn học cù lớp của T vàB, em sẽ lựa chọn cá ứng xửnngch
nào sau đây cho phù hợp với quy định của phá luật?p
     A. Coi như không biết vì đây là việc riê của T.ng
B. Khuyê T gỡ bỏ tin vì đã xâm phạm nhâ phẩm, danh dự của người khá .nnc
C. Khuyê B nó xấu lại T trê facebook.nin
   D. Chia sẻ thông tin đó trên facebook.
Câ 26. Ở phạm vi cơ sở, dâ chủ trực tiếp trong bầu cử được thực hiện theo nguyê tắc nà dướiunno
đây?
   A. Bình đẳng, trực tiếp, dâ chủ.n
B. Trực tiếp, thẳng thắn, tự do.
C. Bình đẳng, tự do, dâ chủ, tự nguyện.n
  D. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kí.n
Câ 27. Người thuộc trường hợp nà dưới đây khô được thực hiện quyền bầu cử?uong
  A. Đang điều trị ở bệnh viện.
B. Đang thi hà á phạt tùnh n.
C. Đang đi công tác ở biê giới, hải đảo.n
   D. Đang bị nghi ngờ vi phạm phá luật.p
 Câ 28. Nhâ viê tổ bầu cử gợi ýbỏ phiếu cho ứng cử viê làvi phạm quyền nào dưới đây củaun nn
cô dâng n?
   A. Quyền bầu cử.
   B. Quyền ứng cử.
C. Quyền tham gia quản lí nước vàxãhội.nhà
   D. Quyền tự do ngô luận.n
Câ 29. Chị M bị buộc thô việc trong thời gian đang nuôi con 8 tháng tuổi. Chị M cần căn cứ vàuio
quyền nà của công dân để bảo vệ mìonh?
   A. Quyền bình đẳng.
   B. Quyền dâ chủ.n
C. Quyền tố cá .o
   D. Quyền khiếu nại.
Câ 30. Khi nhì thấy kẻ gian đột nhập và nhàhà xó T đã bá ngay cho cơ quan công an. T đãunong m,o
thực hiện quyền nà của cô dâong n?
   A. Quyền khiếu nại.
B. Quyền tố cá .o
C. Quyền tự do ngô luận.n
D. Quyền nhâ thâ .n n
4


Câ 31. Điều kiện nào dưới đây là đúng về tự ứng cử đại biểu Quốc hội vàHội đồng nhâ dâ cáun n c
cấp?
    A. Mọi công dân đủ 18 tuổi khô vi phạm phá luật.ngp
    B. Mọi công dân đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực vàtí nhiệm với cử tri.n
    C. Mọi công dân đủ 20 tuổi trở lên.
    D. Mọi cô dâ Việt Nam.ng n
Câ 32. Quyền được khuyến khí bồi dưỡng để phá triển tài năng của cô dâ thuộc nhó quyềnuch,tng nm
nào dưới đây?
    A. Quyền được sá tạo.ng
B. Quyền được tham gia.
C. Quyền được phá triển.t
     D. Quyền tá giả.c
Câ 33. Tá phẩm văn học do cô dâ tạo ra được phá luật bảo hộ thuộc quyền nà dưới đây củaucng npo
cô dâng n?
     A. Quyền tá giả.c
     B. Quyền sở hữu cô nghiệp.ng
     C. Quyền phá minh sá chế.tng
     D. Quyền được phá triển.t
Câ 34. Quan điểm nào dưới đây sai khi nó về quyền học tập của cô dâuing n?
     A. Quyền học tập khô hạn chế.ng
     B. Quyền học bất cứ ngà nghề nành,o.
     C. Quyền học thường xuyê học suốt đời.n,
     D. Quyền học tập khi cósự đồng ýcủa các cơ quan có thẩm quyền.
Câ 35. Chí sá miễn giảm học phí Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh cóunh chcủa
hoà cảnh khó khăn được học tập. Điều nà thể hiệnny
     A. cô bằng xãhội trong giá dục.ngo
     B. bất bình đẳng trong giá dục.o
     C. định hướng đổi mới giá dục.o
     D. chủ trương phá triển giá dục.to
Câ 36. Việc mở trường trung học phổ thô chuyê ở nước ta hiện nay nhằmungn
     A. bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục.
     B. bảo đảm cô bằng trong giá dục.ngo
     C. đào tạo chuyê gia kỹ thuật cho đất nước.n
     D. bồi dưỡng nhâ tà cho đất nước.n i
Câ 37. Việc cộng điểm ưu tiê trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh là người dâ tộcunn
thiểu số đã thể hiện quyền bình đẳng về
    A. điều kiện chăm sóc về thể chất.
    B. điều kiện học tập khô hạn chế.ng
    C. điều kiện tham gia cá hoạt động văn hóa.c
    D. điều kiện hưởng thụ cá giátrị văn hóa.c
Câ 38. Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là mọi cô dâung n
     A. được tự do kinh doanh bất cứ ngà nghề nà miễn lànộp thuế đầy đủ.nho,
     B. đều cóquyền thà lập doanh nghiệp.nh
     C. khi có đủ điều kiện theo quy định của phá luật đều cóquyền hoạt động kinh doanh.p
     D. đều được quyền tự do tuyệt đối trong kinh doanh.
5


Câ 39. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam làtrá nhiệm củauch
   A. cô dâ nam từ 17 tuổi trở lêng nn.
   B. cô dâ nam từ 18 tuổi trở lêng nn.
   C. cô dâ từ 20 tuổi trở lêng nn.
   D. mọi cô dâ Việt Nam.ng n
Câ 40. Cô ty T xâ dựng hệ thống xử líungychất thải trước khi hoạt động sản xuất kinh doanh. Mục
đích của việc nà lày
    A. bảo vệ môi trường sản xuất kinh doanh của cô ty.ng
    B. đảm bảo an toà trong sản xuất kinh doanh.n
    C. thực hiện phá luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh.p
    D. bảo vệ nguồn nước sạch của cô ty.ng
                                  ---------------Hết---------------
 

Ghi chú: Do đề thi được chuyển đổi từ PDF sang Word trực tuyến nên một số câu bị lỗi. Nên khi tải về các bạn lưu ý dùm đối chiếu lại với bản chuân PDF a.

[/kythuat] [mota]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 ĐỀ MINH HỌA
(Đề thi có 06 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
   Bà thi: Khoa học xãhội; Môn giáo dục công dân
   Thời gian là bà 50 phú khô kể thời gian phát đề
Câ 1. Một trong cá đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ởuc
    A. tí quyền lực, bắt buộc chung.nh
    B. tí hiện đại.nh
    C. tính cơ bản.
    D. tí truyền thống.nh
Câ 2. Phá luật có vai trò như thế nào đối với cô dâupng n?
     A. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của cô dâng n.
     B. Bảo vệ quyền vàlợi í hợp phá của cô dâchpng n.
     C. Bảo vệ mọi lợi í của cô dâchng n.
     D. Bảo vệ mọi nhu cầu của cô dâng n.
Câ 3. Vi phạm dâ sự làhà vi vi phạm phá luật, xâ phạm tớiunnhpm
     A. quan hệ xãhội vàquan hệ kinh tế.
     B. quan hệ lao động vàquan hệ xãhội.
     C. quan hệ tà sản vàquan hệ nhâ thâin n.
     D. quan hệ kinh tế vàquan hệ lao động.
Câ 4. Cố ý đánh người gây thương tích nặng làhà vi vi phạmunh
     A. dâ sự.n
     B. hì sự.nh
     C. hà chính nh
     D. kỉ luật.
Câ 5. Học sinh đủ 16 tuổi được phé lá loại xe códung tí xi - lanh bằng bao nhiêup ichu?
     A. Từ 50 cm3 đến 70 cm3.
     B. Dưới 50 cm3.
     C. 90 cm3.
     D. Trê 90 cm3.n
Câ 6. Khi thuênhàcủa ông T, ông A đã tự sửa chữa, cải tạo màkhô hỏi ýkiến của ô T. Hàungngnh
vi nà của ô A làhà vi vi phạmyngnh
     A. dâ sự.n
     B. hì sự.nh
     C. hà chính nh.
     D. kỉ luật.
Câ 7. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là mọi cô dâung n
A. đều cóquyền như nhau.
B. đều có nghĩa vụ như nhau.
C. đều cóquyền và nghĩa vụ giống nhau.
D. đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của phá luật.p
Câ 8. Bất kỳ cô dâ nà vi phạm phá luật đều phải chịu trá nhiệm về hà vi vi phạm củaung n opchnh
mì vàbị xử lí theo quy định của phá luật. Điều nà thể hiện công dân bình đẳng vềnhpy
    A. trá nhiệm phá líchp .
    B. trá nhiệm kinh tế.ch
1


Ghi chú: Do đề thi được chuyển đổi từ PDF sang Word trực tuyến nên một số câu bị lỗi. Nên khi tải về các bạn lưu ý dùm đối chiếu lại với bản chuân PDF a.    C. trá nhiệm xãhội.ch
    D. trá nhiệm chí trị.chnh
Câ 9. Tò á xé xử cá vụ á sản xuất hà giả khô phụ thuộc vào người bị xé xử làai, giữua n tcnngngt
chức vụ gìĐiều nà thể hiện quyền bình đẳng nà của cô dâ.yong n?
    A. Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh.
    B. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh.
    C. Bình đẳng về trá nhiệm phá lýchp .
    D. Bình đẳng về quyền lao động.
Câ 10. Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động làmọi người đều cóu
quyền lựa chọn
    A. việc là theo sở thí của mìmchnh.
    B. việc là phùhợp với khả năng của mì màkhô bị phâ biệt đối xử.mnhngn
    C. điều kiện là việc theo nhu cầu của mìmnh.
    D. thời gian là việc theo ýmuốn chủ quan của mìmnh.
Câ 11. Bình đẳng giữa vợ vàchồng được hiểu làu
    A. vợ, chồng cóquyền và nghĩa vụ ngang nhau về tà sản riêing.
    B. vợ, chồng bình đẳng với nhau, cóquyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.
    C. người chồng chịu trá nhiệm về việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình.ch
    D. người vợ chịu trá nhiệm về việc nuô dạy con cáchii.
Câ 12. Khẳng định nà dưới đây thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh?uo
    A. Mọi cánhâ tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên miễn giảm thuế.n,
    B. Mọi cánhâ tổ chức khi tham gia và cá quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quy định củan,o c
phá luật.p
    C. Mọi cánhâ tổ chức kinh doanh đều được quyền vay vốn của Nhà nước.n,
    D. Mọi cánhâ tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên lựa chọn nơi kinh doanh.n,
Câ 13: Ý kiến nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ vàcon?u
    A. Cha mẹ không được phâ biệt, đối xử giữa cá con.nc
    B. Cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai học tập, phá triển.t
    C. Cha mẹ cần quan tâm, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi.
    D. Cha mẹ được quyền quyết định việc chọn trường, chọn ngà học cho con.nh
Câ 14. Để tì việc là phùhợp, anh H cóthể căn cứ và quyền bình đẳngummo
    A. trong tuyển dụng lao động.
    B. trong giao kết hợp đồng lao động.
    C. thay đổi nội dung hợp đồng lao động.
    D. tự do lựa chọn việc làm.
Câ 15. Khi yê cầu vợ mì phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh A đã vi phạm quyền bìuunhnh
đẳng giữa vợ vàchồng trong quan hệ
   A. nhâ thân n.
   B. tà sản chung.i
   C. tà sản riêing.
   D. tì cảm.nh
Câ 16. Để giao kết hợp đồng lao động, chị Q cần căn cứ và nguyê tắc nà dưới đây?uono
   A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.
   B. Dâ chủ, cô bằng, tiến bộ.nng
   C. Tí cực, chủ động, tự quyết.ch
   D. Tự giá trá nhiệm, tận tâ .c, chm
2


Câ 17. Việc bảo đảm tỉ lệ thí hợp người dâ tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nướcuchn
thể hiện
   A. quyền bình đẳng giữa cá dâ tộc.c n
   B. quyền bình đẳng giữa cá cô dâ .c ng n
C. quyền bình đẳng giữa cá vù miền.c ng,
   D. quyền bình đẳng trong cô việc chung của nhà nước.ng
Câ 18. Cá dâ tộc cóquyền dù tiếng nó chữ viết của mì vàgiữ gì khô phục, phá huyuc nngi,nhn,it
những phong tục tập quá truyền thống văn hóa tốt đẹp. Điều nà thể hiện cá dâ tộc đều bình đẳngn,yc n
về
    A. kinh tế.
B. chí trị.nh
C. văn hóa, giáo dục.
D. tự do tín ngưỡng.
Câ 19. Trong trường hợp nào dưới đây thì bất kì cũng cóquyền được bắt người?uai
   A. Đang chuẩn bị thực hiện hà vi phạm tội.nh
   B. Đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.
   C. Códấu hiệu thực hiện hà vi phạm tội.nh
   D. Bị nghi ngờ phạm tội.
Câ 20. Đánh người làhà vi xâ phạm quyền nào dưới đây của cô dâunhmng n?
   A. Quyền được phá luật bảo hộ về nhâ phẩm của cô dâ .pnng n
B. Quyền được phá luật bảo hộ về tí mạng vàsức khỏe của cô dâ .pnhng n
C. Quyền bất khả xâ phạm về tinh thần của cô dâ .mng n
D. Quyền được phá luật bảo hộ về danh dự của cô dâ .png n
Câ 21. Cô dâ được bà tỏ quan điểm của mì về cá vấn đề chí trị, kinh tế, văn hóa, xã hộiung nynhcnh
của đất nước thô qua quyền nà dưới đây?ngo
   A. Quyền bầu cử, ứng cử.
B. Quyền tự do ngô luận.n
C. Quyền khiếu nại.
D. Quyền tố cá .o
Câ 22. Nghi ngờ ô A lấy cắp tiền của mì ô B cù con trai tự ývà nhàô A khá xéungnh, ngngongm t.
Hà vi nà xâ phạm đến quyền nào dưới đây?nhy m
   A. Quyền được phá luật bảo hộ về nhâ phẩm vàdanh dự của cô dâ .pnng n
   B. Quyền được đảm bảo bímật đời tư của cô dâ .ng n
C. Quyền nhâ thâ của cô dâ .n nng n
D. Quyền bất khả xâ phạm chỗ ở của cô dâ .mng n
Câ 23. Trong lú H đang bận việc riêng thì điện thoại cótin nhắn, T đã tự ýmở điện thoại của H rauc
đọc tin nhắn. Hà vi nà của T đã xâ phạm đến quyền nào dưới đây?nhym
   A. Quyền được phá luật bảo hộ về danh dự của cô dâ .png n
B. Quyền tự do dâ chủ của cô dâ .nng n
C. Quyền được đảm bảo an toà vàbínmật thư tín, điện thoại của cô dâ .ng n
D. Quyền tự do ngô luận của cô dâ .nng n
3


Câ 24. Cô an bắt người trong trường hợp nào dưới đây thì ng vi phạm quyền bất khả xâungkhôm
phạm về thâ thể của cô dânng n?
   A. Hai học sinh gâ mất trật tự trong lớp học.y
B. Hai nhàhà xó to tiếng với nhau.ng m
C. Tung tin, bịa đặt nó xấu người khá .ic
D. Một người đang bẻ khó lấy trộm xe má .ay
Câ 25. B vàT làbạn thâ học cù lớp với nhau. Khi giữa hai người nảy sinh mâ thuẫn, T đã tungun,ngu
tin xấu, bịa đặt về B trê facebook. Nếu làbạn học cù lớp của T vàB, em sẽ lựa chọn cá ứng xửnngch
nào sau đây cho phù hợp với quy định của phá luật?p
     A. Coi như không biết vì đây là việc riê của T.ng
B. Khuyê T gỡ bỏ tin vì đã xâm phạm nhâ phẩm, danh dự của người khá .nnc
C. Khuyê B nó xấu lại T trê facebook.nin
   D. Chia sẻ thông tin đó trên facebook.
Câ 26. Ở phạm vi cơ sở, dâ chủ trực tiếp trong bầu cử được thực hiện theo nguyê tắc nà dướiunno
đây?
   A. Bình đẳng, trực tiếp, dâ chủ.n
B. Trực tiếp, thẳng thắn, tự do.
C. Bình đẳng, tự do, dâ chủ, tự nguyện.n
  D. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kí.n
Câ 27. Người thuộc trường hợp nà dưới đây khô được thực hiện quyền bầu cử?uong
  A. Đang điều trị ở bệnh viện.
B. Đang thi hà á phạt tùnh n.
C. Đang đi công tác ở biê giới, hải đảo.n
   D. Đang bị nghi ngờ vi phạm phá luật.p
 Câ 28. Nhâ viê tổ bầu cử gợi ýbỏ phiếu cho ứng cử viê làvi phạm quyền nào dưới đây củaun nn
cô dâng n?
   A. Quyền bầu cử.
   B. Quyền ứng cử.
C. Quyền tham gia quản lí nước vàxãhội.nhà
   D. Quyền tự do ngô luận.n
Câ 29. Chị M bị buộc thô việc trong thời gian đang nuôi con 8 tháng tuổi. Chị M cần căn cứ vàuio
quyền nà của công dân để bảo vệ mìonh?
   A. Quyền bình đẳng.
   B. Quyền dâ chủ.n
C. Quyền tố cá .o
   D. Quyền khiếu nại.
Câ 30. Khi nhì thấy kẻ gian đột nhập và nhàhà xó T đã bá ngay cho cơ quan công an. T đãunong m,o
thực hiện quyền nà của cô dâong n?
   A. Quyền khiếu nại.
B. Quyền tố cá .o
C. Quyền tự do ngô luận.n
D. Quyền nhâ thâ .n n
4


Câ 31. Điều kiện nào dưới đây là đúng về tự ứng cử đại biểu Quốc hội vàHội đồng nhâ dâ cáun n c
cấp?
    A. Mọi công dân đủ 18 tuổi khô vi phạm phá luật.ngp
    B. Mọi công dân đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực vàtí nhiệm với cử tri.n
    C. Mọi công dân đủ 20 tuổi trở lên.
    D. Mọi cô dâ Việt Nam.ng n
Câ 32. Quyền được khuyến khí bồi dưỡng để phá triển tài năng của cô dâ thuộc nhó quyềnuch,tng nm
nào dưới đây?
    A. Quyền được sá tạo.ng
B. Quyền được tham gia.
C. Quyền được phá triển.t
     D. Quyền tá giả.c
Câ 33. Tá phẩm văn học do cô dâ tạo ra được phá luật bảo hộ thuộc quyền nà dưới đây củaucng npo
cô dâng n?
     A. Quyền tá giả.c
     B. Quyền sở hữu cô nghiệp.ng
     C. Quyền phá minh sá chế.tng
     D. Quyền được phá triển.t
Câ 34. Quan điểm nào dưới đây sai khi nó về quyền học tập của cô dâuing n?
     A. Quyền học tập khô hạn chế.ng
     B. Quyền học bất cứ ngà nghề nành,o.
     C. Quyền học thường xuyê học suốt đời.n,
     D. Quyền học tập khi cósự đồng ýcủa các cơ quan có thẩm quyền.
Câ 35. Chí sá miễn giảm học phí Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh cóunh chcủa
hoà cảnh khó khăn được học tập. Điều nà thể hiệnny
     A. cô bằng xãhội trong giá dục.ngo
     B. bất bình đẳng trong giá dục.o
     C. định hướng đổi mới giá dục.o
     D. chủ trương phá triển giá dục.to
Câ 36. Việc mở trường trung học phổ thô chuyê ở nước ta hiện nay nhằmungn
     A. bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục.
     B. bảo đảm cô bằng trong giá dục.ngo
     C. đào tạo chuyê gia kỹ thuật cho đất nước.n
     D. bồi dưỡng nhâ tà cho đất nước.n i
Câ 37. Việc cộng điểm ưu tiê trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh là người dâ tộcunn
thiểu số đã thể hiện quyền bình đẳng về
    A. điều kiện chăm sóc về thể chất.
    B. điều kiện học tập khô hạn chế.ng
    C. điều kiện tham gia cá hoạt động văn hóa.c
    D. điều kiện hưởng thụ cá giátrị văn hóa.c
Câ 38. Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là mọi cô dâung n
     A. được tự do kinh doanh bất cứ ngà nghề nà miễn lànộp thuế đầy đủ.nho,
     B. đều cóquyền thà lập doanh nghiệp.nh
     C. khi có đủ điều kiện theo quy định của phá luật đều cóquyền hoạt động kinh doanh.p
     D. đều được quyền tự do tuyệt đối trong kinh doanh.
5


Câ 39. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam làtrá nhiệm củauch
   A. cô dâ nam từ 17 tuổi trở lêng nn.
   B. cô dâ nam từ 18 tuổi trở lêng nn.
   C. cô dâ từ 20 tuổi trở lêng nn.
   D. mọi cô dâ Việt Nam.ng n
Câ 40. Cô ty T xâ dựng hệ thống xử líungychất thải trước khi hoạt động sản xuất kinh doanh. Mục
đích của việc nà lày
    A. bảo vệ môi trường sản xuất kinh doanh của cô ty.ng
    B. đảm bảo an toà trong sản xuất kinh doanh.n
    C. thực hiện phá luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh.p
    D. bảo vệ nguồn nước sạch của cô ty.ng
                                  ---------------Hết---------------
6Ghi chú: Do đề thi được chuyển đổi từ PDF sang Word trực tuyến nên một số câu bị lỗi. Nên khi tải về các bạn lưu ý dùm đối chiếu lại với bản chuân PDF a.

   [/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP