Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 = khuyến mại Giá bán:0 = khuyến mại Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
1000 câu Trắc nghiệm địa lí 12 (Phần 7)
Dành cho ôn thi môn dia ly, thi THPT Quốc gia môn dia li
Tài liệu, khuyến mại, Địa lí,
Câu hỏi trắc nghiệm khách quan Địa lý 12

BÀI 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP
I. Thông tin chung
* Chủ đề: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
* Chuẩn cần đánh giá: Biết công cuộc Đổi mới ở nước ta là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế – xã hội, Biết bối cảnh và công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực của nước ta.
II. Nội dung câu hỏi và bài tập
    Câu 1. Nước ta tiến hành công cuộc đổi mới với điểm xuất phát thấp từ nền kinh tế chủ yếu là
A. Công – nông nghiệp.
B. Công nghiệp.
C. Nông – công nghiệp.
D. Nông nghiệp.
Câu 2. Sự kiện được coi là mốc quan trọng trong quan hệ quốc tế của nước ta vào năm 2007 là
A. Bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì.
B. Gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
C. Là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới.
D. Tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.
Câu3 . Con đường đổi mới của chúng ta là một quá trình phức tạp, lâu dài do:
A.Đất nước đi lên từ nền nông nghiệp lạc hậu
         B.Đường lối kinh tế hai miền trước đây khác biệt nhau, nay khó hoà nhập
         C.Thiếu vốn, công nghệ và lao động có tay nghề cao
         D.Tất cả đều đúng
Câu4  Xu thế của quá trình đổi mới của nền kinh tế xã hội nước ta:
        A.Dân chủ hoá đời sống kinh tế xã hội
        B .Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo hướng xã hội chủ nghĩa
        C.Tăng cường giao lưu hợp tác với các nước trên thế giới
        D.Cả ba ý trên
Câu5. Yếu tố nào không phải là chủ trương của xu thế dân chủ hoá đời sống kinh tế-xã hội
       A . Xoá bỏ cơ chế tập trung bao cấp?
  B .Để người dân dược toàn quyền trong mọi sinh hoạt và sản xuất
       C. Nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi nghĩa vụ
       D. Trao dần cho dân quyền tự chủ trong sản xuất và đời sống
Câu6. Yếu tố giúp Việt Nam nhanh chóng hoà nhập vào khối Asean
       A. Đường lối đổi mới của Việt Nam
       B. Vị trí địa lý
       C. Xu hướng chuyển từ đối đầu sang đối thoại của vùng
       D. Tất cả đều đúng
Câu7. Việt Nam hiện nay là thành viên của các tổ chức quốc tế:
        A. .EEC,ASEAN,WTO               B. ASEAN,OPEC,WTO
         C. ASEAN,WTO,APEC             D. OPEC,WTO,EEC
Câu 8. Sau khi thống nhất đất nước, nước ta tiến hành xây dựng nền kinh tế từ xuất phát điểm là nền sản xuất:
            A. Công nghiệp                                   B. Công- nông nghiệp
            C. Nông- công nghiệp             D. Nông nghiệp lạc hậu
Câu 9 . Công cuộc đổi  mới kinh tế nước ta bắt đầu từ năm:
            A. 1976            B. 1986     C. 1987        D. 1996
Câu 10. Đại hội đảng cộng sản lần thứ VI (1986) đã khẳng định xu thế phát triển kinh tế- xã hộinước ta là:
           A. Dân chủ hoá đời sống kinh tế xã hội
           B. Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN
           C. Tăng cường hợp tác với các nước trên thế giới
            D. Tất cả các ý trên
Câu 11. Những thành tựu to lớn sau khi tến hành cuộc đổi mới ở nước ta là:
          A. Ổn định chính trị- xã hội, nền kinh tế tăng trưởng cao và khá ổn định
           B. Cơ cấu ngành kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng công nghiêp hoá- hiện đại hoá và chuyển biến theo lãnh thổ
           C. Xoá dói giảm nghèo bước đầu đạt được nhiều thành tựu
            D. Tất cả các ý trên
Câu 12. Công cuộc đổi mới của nước ta từ năm 1986 là:
            A. Đổi mới ngành nông nghiệp                       B.Đổi mới ngành công nghiệp
            C. Đổi mới về chính trị                                    D. Đổi mới toàn diện về kinh tế-xã hội
Câu 13. Khó khăn lớn nhất của nước ta trước thòi kì đổi mới là:
            A. Các nước cắt viện trợ                               B. Mĩ cấm vận
            C. Khủng hoảng kinh tế trầm trọng    D. Cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề
Câu 14. Nguyên nhân dẫn đến nền kinh tế nước ta rơi vào tình trạng khủng hoảng trước đổi mới:
           A. Điểm xuất phát của nền kinh tế thấp
           B. Cơ chế quản lý hành chính quan liêu bao cấp
       C. Nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng nề

       D. Tất cả các ý trên
 Còn nữa
Tài liệu, khuyến mại, địa lí,
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


Câu hỏi trắc nghiệm khách quan Địa lý 12

BÀI 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP
I. Thông tin chung
* Chủ đề: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
* Chuẩn cần đánh giá: Biết công cuộc Đổi mới ở nước ta là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế – xã hội, Biết bối cảnh và công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực của nước ta.
II. Nội dung câu hỏi và bài tập
    Câu 1. Nước ta tiến hành công cuộc đổi mới với điểm xuất phát thấp từ nền kinh tế chủ yếu là
A. Công – nông nghiệp.
B. Công nghiệp.
C. Nông – công nghiệp.
D. Nông nghiệp.
Câu 2. Sự kiện được coi là mốc quan trọng trong quan hệ quốc tế của nước ta vào năm 2007 là
A. Bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì.
B. Gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
C. Là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới.
D. Tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.
Câu3 . Con đường đổi mới của chúng ta là một quá trình phức tạp, lâu dài do:
A.Đất nước đi lên từ nền nông nghiệp lạc hậu
         B.Đường lối kinh tế hai miền trước đây khác biệt nhau, nay khó hoà nhập
         C.Thiếu vốn, công nghệ và lao động có tay nghề cao
         D.Tất cả đều đúng
Câu4  Xu thế của quá trình đổi mới của nền kinh tế xã hội nước ta:
        A.Dân chủ hoá đời sống kinh tế xã hội
        B .Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo hướng xã hội chủ nghĩa
        C.Tăng cường giao lưu hợp tác với các nước trên thế giới
        D.Cả ba ý trên
Câu5. Yếu tố nào không phải là chủ trương của xu thế dân chủ hoá đời sống kinh tế-xã hội
       A . Xoá bỏ cơ chế tập trung bao cấp?
  B .Để người dân dược toàn quyền trong mọi sinh hoạt và sản xuất
       C. Nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi nghĩa vụ
       D. Trao dần cho dân quyền tự chủ trong sản xuất và đời sống
Câu6. Yếu tố giúp Việt Nam nhanh chóng hoà nhập vào khối Asean
       A. Đường lối đổi mới của Việt Nam
       B. Vị trí địa lý
       C. Xu hướng chuyển từ đối đầu sang đối thoại của vùng
       D. Tất cả đều đúng
Câu7. Việt Nam hiện nay là thành viên của các tổ chức quốc tế:
        A. .EEC,ASEAN,WTO               B. ASEAN,OPEC,WTO
         C. ASEAN,WTO,APEC             D. OPEC,WTO,EEC
Câu 8. Sau khi thống nhất đất nước, nước ta tiến hành xây dựng nền kinh tế từ xuất phát điểm là nền sản xuất:
            A. Công nghiệp                                   B. Công- nông nghiệp
            C. Nông- công nghiệp             D. Nông nghiệp lạc hậu
Câu 9 . Công cuộc đổi  mới kinh tế nước ta bắt đầu từ năm:
            A. 1976            B. 1986     C. 1987        D. 1996
Câu 10. Đại hội đảng cộng sản lần thứ VI (1986) đã khẳng định xu thế phát triển kinh tế- xã hộinước ta là:
           A. Dân chủ hoá đời sống kinh tế xã hội
           B. Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN
           C. Tăng cường hợp tác với các nước trên thế giới
            D. Tất cả các ý trên
Câu 11. Những thành tựu to lớn sau khi tến hành cuộc đổi mới ở nước ta là:
          A. Ổn định chính trị- xã hội, nền kinh tế tăng trưởng cao và khá ổn định
           B. Cơ cấu ngành kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng công nghiêp hoá- hiện đại hoá và chuyển biến theo lãnh thổ
           C. Xoá dói giảm nghèo bước đầu đạt được nhiều thành tựu
            D. Tất cả các ý trên
Câu 12. Công cuộc đổi mới của nước ta từ năm 1986 là:
            A. Đổi mới ngành nông nghiệp                       B.Đổi mới ngành công nghiệp
            C. Đổi mới về chính trị                                    D. Đổi mới toàn diện về kinh tế-xã hội
Câu 13. Khó khăn lớn nhất của nước ta trước thòi kì đổi mới là:
            A. Các nước cắt viện trợ                               B. Mĩ cấm vận
            C. Khủng hoảng kinh tế trầm trọng    D. Cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề
Câu 14. Nguyên nhân dẫn đến nền kinh tế nước ta rơi vào tình trạng khủng hoảng trước đổi mới:
           A. Điểm xuất phát của nền kinh tế thấp
           B. Cơ chế quản lý hành chính quan liêu bao cấp
       C. Nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng nề

       D. Tất cả các ý trên
[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP