Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 16-PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG  NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

Phát huy thành tích năm học 2015-2016, tập thể công chức, viên chức Học viện tiếp tục đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017 với chủ đề: "Đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của Học viện Tài chính", với các nội dung sau đây:
I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG
Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Học viện; không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh trong toàn thể cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên; phấn đấu 100% cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Giữ vững danh hiệu Trong sạch, vững mạnh” của các chi bộ và Đảng bộ Học viện Tài chính.
Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động mà Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính phát động trong cán bộ viên chức và sinh viên, xây dựng bản lĩnh chính trị, bản lĩnh khoa học sáng tạo và phát triển.
Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng lồng ghép với các phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn trong năm.
II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
Công tác tuyển sinh: chủ động triển khai thực hiện công tác tuyển sinh năm 2016 theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo chất lượng đầu vào của sinh viên và tuyển đủ chỉ tiêu các hệ được giao. Tăng cường hoạt động thông tin, quảng bá để tuyển sinh các hệ, các chương trình đào tạo. Xây dựng mục đăng ký hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Học viện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Tổ chức đánh giá, tổng kết học cùng lúc hai chương trình, thực hiện các giải pháp để tăng số lượng và chất lượng sinh viên của chương trình này.
Công tác quản lý đào tạo: tiếp tục đổi mới phương pháp đào tạo, giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng các hệ, đặc biệt là nâng cao chất lượng công tác đào tạo sau đại học. Cải tiến việc lập kế hoạch đào tạo đảm bảo khoa học, hợp lý, đúng tiến độ. Đánh giá, rà soát chương trình đào tạo ngành 1 hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, môn học, giáo trình. Bổ sung, sửa đổi quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Công khai quy trình, thủ tục đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện. Triển khai đào tạo chương trình chất lượng cao hệ đại học chính quy ngành Kế toán, ngành Tài chính – Ngân hàng. Cải tiến công tác tổ chức đăng ký tín chỉ.
Công tác khảo thí và quản lý chất lượng: cải tiến phương pháp kiểm tra, đánh giá sinh viên. Nâng cao năng lực và phẩm chất người học. Bảo đảm việc đào tạo, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá sinh viên phản ánh đúng chất lượng, khách quan; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình học tập của sinh viên.
Công tác quản lý sinh viên: tổ chức tốt công tác chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, học tập và các hoạt động xã hội của sinh viên Học viện theo quy định của pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Học viện. Giải quyết các chế độ, chính sách cho sinh viên đúng và kịp thời. Tăng cường phối hợp với các địa phương, các đơn vị để quản lý sinh viên ngoại trú, nội trú nhằm đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình học tập tại Học viện.

Đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng dịch vụ: Rà soát lại toàn bộ chương trình đào tạo bồi dưỡng hướng đến nhu cầu xã hội. Khai thác các chương trình hiệu quả, loại bỏ những chương trình không còn phù hợp. Tăng cường triển khai các chương trình tư vấn như: xây dựng quy chế, cổ phần hoá các doanh nghiệp, tư vấn TCKT công ...và hướng vào đào tạo bồi dưỡng giáo viên không ngừng nâng cao chất lượng giảng viên. 
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 16-PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG  NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

Phát huy thành tích năm học 2015-2016, tập thể công chức, viên chức Học viện tiếp tục đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017 với chủ đề: "Đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của Học viện Tài chính", với các nội dung sau đây:
I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG
Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Học viện; không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh trong toàn thể cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên; phấn đấu 100% cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Giữ vững danh hiệu Trong sạch, vững mạnh” của các chi bộ và Đảng bộ Học viện Tài chính.
Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động mà Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính phát động trong cán bộ viên chức và sinh viên, xây dựng bản lĩnh chính trị, bản lĩnh khoa học sáng tạo và phát triển.
Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng lồng ghép với các phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn trong năm.
II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
Công tác tuyển sinh: chủ động triển khai thực hiện công tác tuyển sinh năm 2016 theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo chất lượng đầu vào của sinh viên và tuyển đủ chỉ tiêu các hệ được giao. Tăng cường hoạt động thông tin, quảng bá để tuyển sinh các hệ, các chương trình đào tạo. Xây dựng mục đăng ký hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Học viện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Tổ chức đánh giá, tổng kết học cùng lúc hai chương trình, thực hiện các giải pháp để tăng số lượng và chất lượng sinh viên của chương trình này.
Công tác quản lý đào tạo: tiếp tục đổi mới phương pháp đào tạo, giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng các hệ, đặc biệt là nâng cao chất lượng công tác đào tạo sau đại học. Cải tiến việc lập kế hoạch đào tạo đảm bảo khoa học, hợp lý, đúng tiến độ. Đánh giá, rà soát chương trình đào tạo ngành 1 hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, môn học, giáo trình. Bổ sung, sửa đổi quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Công khai quy trình, thủ tục đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện. Triển khai đào tạo chương trình chất lượng cao hệ đại học chính quy ngành Kế toán, ngành Tài chính – Ngân hàng. Cải tiến công tác tổ chức đăng ký tín chỉ.
Công tác khảo thí và quản lý chất lượng: cải tiến phương pháp kiểm tra, đánh giá sinh viên. Nâng cao năng lực và phẩm chất người học. Bảo đảm việc đào tạo, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá sinh viên phản ánh đúng chất lượng, khách quan; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình học tập của sinh viên.
Công tác quản lý sinh viên: tổ chức tốt công tác chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, học tập và các hoạt động xã hội của sinh viên Học viện theo quy định của pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Học viện. Giải quyết các chế độ, chính sách cho sinh viên đúng và kịp thời. Tăng cường phối hợp với các địa phương, các đơn vị để quản lý sinh viên ngoại trú, nội trú nhằm đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình học tập tại Học viện.

Đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng dịch vụ: Rà soát lại toàn bộ chương trình đào tạo bồi dưỡng hướng đến nhu cầu xã hội. Khai thác các chương trình hiệu quả, loại bỏ những chương trình không còn phù hợp. Tăng cường triển khai các chương trình tư vấn như: xây dựng quy chế, cổ phần hoá các doanh nghiệp, tư vấn TCKT công ...và hướng vào đào tạo bồi dưỡng giáo viên không ngừng nâng cao chất lượng giảng viên. 


[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP