Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]

1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 13)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Câu 81: Những yếu tố nào sau đay nói lên vai trò của cung và cầu.
a.     Giải thích giá cả trên thị trường và giá trị không ăn khớp nhau
b.     Quyết định việc mở rộng hay thu hẹp sản xuất, kinh doanh
c.      Giúp người tieu dùng lựa chọn hàng hoá.
Câu 82: Khi Việt Nam gia nhập WTO thì việc nắm vững cung- cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá là:
  a. Rất cần thiết            b. Không cần thiết            c. Bình thường
Câu 83: Người tiêu dùng trên thị trường chịu ảnh hưởng như thế nào về quan hệ cung cầu?
  a. Có lợi                       b. Bình thường                 c. Thua thiệt
Câu 84: Có lúc thị trường bị rối loạn là do nguyên nhân nào?
  a. Thiên tai, chiến tranh             b. Tự phát, đầu cơ tích trữ của tư thương
  c. Tạo ra những cơn sốt ảo         d. Lạm phát tiền tệ
Câu 85: Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?
a.     Việc trao đổi hàng hoá theo giá trị là nguyên tắc hợp lí
b.     Là quy luật tự nhiên của sự thăng bằng các hàng hoá  c. Cả 2 ý kiến trên
Câu 86: Nhà nước ta điều tiết như thế nào khi trên thị trường mối quan hệ cung cầu bị rối loạn làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân
a.     Xử lí thông qua pháp luật
b.     Cân đối cung cầu            c. Ổn định giá cả và dời sống nhân dân
Câu 87: Nhà nước ta xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường thì việc vận dụng quy luật cung cầu sẽ như thế nào?
  a. khó khăn              b. bình thường          c. thuận lợi
Câu 88: Đến nay nhân loại đã trải qua mấy cuộc cách mạng?
  a. 1                               b. 2                         c. 3
Câu 89: Tại sao nước ta lại chọn mô hình gắn công nghiệp hoá với hiện đại hoá?
a.     Thu hẹp khoảng cách lạc hậu về kinh tế
b.     Thu hẹp khoảng cách lạc hậu về kinhtế- công nghệ
c.      Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội
Câu 90: Công việc phải làm của công nghiệp hoá hiện đại hoá:
a.     Chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh
b.     Chuyển đổi căn bản toàn diện các dịch vụ
c.      Chuyển đổi căn bản toàn diện về kinh tế xã hội
Câu 91: Để thực hiện được nội dung cơ bản của công nghiệp hoá hiện đại hoá phải làm thế nào?
a.     Chuyển từ lao động thủ công sang công nghệ tiên tiến hiện đại
b.     Dựa trên sự phát triển công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ
c.      Tạo ra năng xuất lao động cao
Câu 92: Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật được thực hiện theo 2 cách. Theo em cách nào là rất quan trọng?
a.     Tạo dựng từ trong nước        
b.     Nhận chuyển giao công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến

Câu 93: Theo em quan điểm nào sau đây là đúng khi nói về cách tạo dựng cơ sở vật chất- kĩ thuật từ trong nước
  a. Cơ bản và lâu dài      b. Quan hệ sản xuất           c. Cả 2 ý kiến trên
Câu 94: Những yêu cầu nào dưới đây nói lên tính tất yếu khách quan phải công nghiẹp hoá hiẹn đại hoá là quyết định nhất.
a.     Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội
b.     Rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới
c.      Tạo ra năng xuất lao động đảm bảo sự tồn tại và phát triển của xã hội
d.     Tất cả các yêu cầu trên.
Câu 96 : Thực hiện tốt nội dung công nghiệp hoá hiện đại hoá thì sẽ có:
  a. Tác động to lớn    b. Tạm thời ổn định   c. Bước đầu có ảnh hưởng
Câu 97: Những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến công nghiệp hoá hiện đại hoá?
  a. cơ chế chính sách   b. dân số     tài nguyên môi trường
Câu 98: Công nghiệp hoá hiện đại hoá là nhiệm vụ trung tâm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội vì:
a.     Tính tất yếu khách quan công nghiệp hoá hiện đại hoá.
b.     Tác dụng to lớn toàn diện công nghiệp hoá hiện đại hoá
c.      ý nghĩa quyết định của công nghiệp hoá hiện đại hoá.
Câu 99: Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu . Cho nên công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước là một nhiệm vụ:
  a. cần thiết, cấp bách       b. việc làm bình thường     c. không khó khăn nhiều.
Câu 100: Trách nhiệm của công dân như thế nào là đúng đối với sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước.
a.     Nhận thức đúng đắn về sự cần thiết khách quan của công nghiệp hoá hiện đại hoá
b.     Thấy được tác dụng to lớn của công nghiệp hoá hiện đại hoá

c.      Nhiệm vụ trung tâm của cả thời kì quá độ.
 Còn nữa
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 12)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Câu 81: Những yếu tố nào sau đay nói lên vai trò của cung và cầu.
a.     Giải thích giá cả trên thị trường và giá trị không ăn khớp nhau
b.     Quyết định việc mở rộng hay thu hẹp sản xuất, kinh doanh
c.      Giúp người tieu dùng lựa chọn hàng hoá.
Câu 82: Khi Việt Nam gia nhập WTO thì việc nắm vững cung- cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá là:
  a. Rất cần thiết            b. Không cần thiết            c. Bình thường
Câu 83: Người tiêu dùng trên thị trường chịu ảnh hưởng như thế nào về quan hệ cung cầu?
  a. Có lợi                       b. Bình thường                 c. Thua thiệt
Câu 84: Có lúc thị trường bị rối loạn là do nguyên nhân nào?
  a. Thiên tai, chiến tranh             b. Tự phát, đầu cơ tích trữ của tư thương
  c. Tạo ra những cơn sốt ảo         d. Lạm phát tiền tệ
Câu 85: Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?
a.     Việc trao đổi hàng hoá theo giá trị là nguyên tắc hợp lí
b.     Là quy luật tự nhiên của sự thăng bằng các hàng hoá  c. Cả 2 ý kiến trên
Câu 86: Nhà nước ta điều tiết như thế nào khi trên thị trường mối quan hệ cung cầu bị rối loạn làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân
a.     Xử lí thông qua pháp luật
b.     Cân đối cung cầu            c. Ổn định giá cả và dời sống nhân dân
Câu 87: Nhà nước ta xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường thì việc vận dụng quy luật cung cầu sẽ như thế nào?
  a. khó khăn              b. bình thường          c. thuận lợi
Câu 88: Đến nay nhân loại đã trải qua mấy cuộc cách mạng?
  a. 1                               b. 2                         c. 3
Câu 89: Tại sao nước ta lại chọn mô hình gắn công nghiệp hoá với hiện đại hoá?
a.     Thu hẹp khoảng cách lạc hậu về kinh tế
b.     Thu hẹp khoảng cách lạc hậu về kinhtế- công nghệ
c.      Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội
Câu 90: Công việc phải làm của công nghiệp hoá hiện đại hoá:
a.     Chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh
b.     Chuyển đổi căn bản toàn diện các dịch vụ
c.      Chuyển đổi căn bản toàn diện về kinh tế xã hội
Câu 91: Để thực hiện được nội dung cơ bản của công nghiệp hoá hiện đại hoá phải làm thế nào?
a.     Chuyển từ lao động thủ công sang công nghệ tiên tiến hiện đại
b.     Dựa trên sự phát triển công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ
c.      Tạo ra năng xuất lao động cao
Câu 92: Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật được thực hiện theo 2 cách. Theo em cách nào là rất quan trọng?
a.     Tạo dựng từ trong nước        
b.     Nhận chuyển giao công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến

Câu 93: Theo em quan điểm nào sau đây là đúng khi nói về cách tạo dựng cơ sở vật chất- kĩ thuật từ trong nước
  a. Cơ bản và lâu dài      b. Quan hệ sản xuất           c. Cả 2 ý kiến trên
Câu 94: Những yêu cầu nào dưới đây nói lên tính tất yếu khách quan phải công nghiẹp hoá hiẹn đại hoá là quyết định nhất.
a.     Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội
b.     Rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới
c.      Tạo ra năng xuất lao động đảm bảo sự tồn tại và phát triển của xã hội
d.     Tất cả các yêu cầu trên.
Câu 96 : Thực hiện tốt nội dung công nghiệp hoá hiện đại hoá thì sẽ có:
  a. Tác động to lớn    b. Tạm thời ổn định   c. Bước đầu có ảnh hưởng
Câu 97: Những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến công nghiệp hoá hiện đại hoá?
  a. cơ chế chính sách   b. dân số     tài nguyên môi trường
Câu 98: Công nghiệp hoá hiện đại hoá là nhiệm vụ trung tâm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội vì:
a.     Tính tất yếu khách quan công nghiệp hoá hiện đại hoá.
b.     Tác dụng to lớn toàn diện công nghiệp hoá hiện đại hoá
c.      ý nghĩa quyết định của công nghiệp hoá hiện đại hoá.
Câu 99: Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu . Cho nên công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước là một nhiệm vụ:
  a. cần thiết, cấp bách       b. việc làm bình thường     c. không khó khăn nhiều.
Câu 100: Trách nhiệm của công dân như thế nào là đúng đối với sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước.
a.     Nhận thức đúng đắn về sự cần thiết khách quan của công nghiệp hoá hiện đại hoá
b.     Thấy được tác dụng to lớn của công nghiệp hoá hiện đại hoá

c.      Nhiệm vụ trung tâm của cả thời kì quá độ.

[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP