Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]

1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 7 – 20 câu)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
BỘ 500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
MÔN GDCD BẬC THPT
  Câu 1. Hoạt động nào sau đây là trung tâm, cơ bản nhất của xã hội loài người?
 a. Hoạt động sản xuất của cải vật chất.       b. Hoạt động chính trị- xã hội.
 c. Hoạt động thực nghiệm khoa học.          d. Hoạt động giáo dục.
Câu 2. Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?
 a. Sản xuất vật chất là cơ sở tồn tại, phát triển của con người và xã hội loài người.
 b. Dân số của mỗi nước là cơ sở tồn tại, phát triển của con người và cơ sở của mỗi nước.
Câu 3. Điền vào chỗ trống lựa chọn các số thứ tự cho phù hợp.
Sản xuất vật chất là sự …………. của con người vào tự nhiên, biến đổi các vật thể của tự nhiên để tạo ra các…………. Phù hợp với………….
của mình.
 1. Nhu cầu                   2. Tác động               3. Sản phẩm
Câu 4: Sức lao động gồm các yếu tố: thể lực, trí lực, thói quen làm việc             Đ- S
Câu 5. Em đồng ý với ý kiến nào sau đay khi nói về sức lao động
 a. Sức lao động là yếu tố quan trọng        b. Sức lao động là yếu tố quyết định.
 c. Cả 2 ý kiến trên.
Câu 6: Sắp xếp các đối tượng lao động sau đây cho phù hợp (Đánh dấu x vào cột tương ứng )
        Yếu tố của giới tự nhiên
    Loại có sẵn
Loại đã có sự tác động của lao động
-         Gỗ trong rừng
-         Quặng trong lòng đất
-         Đất đai
-         Muông thú trong rừng
-         Xi măng
-         Bông để kéo sợi


Câu 7: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây:
a.      Sự khác nhau giữa đối tượng lao động và tư liệu lao động là tuyệt đối.
b.     Sự khác nhau giữa đối tượng lao động và tư liệu lao động là tương đối.
c.      Cả 2 ý kiến trên điều sai.
     Câu 8: Nối cột bên trái với cột bên phải sao cho đúng.
1. Đối tượng lao động.
a. Cày cuốc
2. Tư liệu sản xuất
b. Gỗ trong rừng
3. Tư liệu lao động.
c. Người lao động
4. Sức sản xuất.
d. Bến cảng
    Câu 9: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây.
a.      Sự phát triển kinh tế là biểu hiện sự tăng trưởng kinh tế.
b.     Sự phát triển kinh tế là dựa trên cơ cấu kinh tế hợp lí.
c.      Cả 2 ý kiến trên điều đúng.
Câu 10: Điền vào chỗ trống một trong những từ sau đây:
Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X nêu rõ: “ Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những…………………. quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 a. Yếu tố         b. Động lực               c. Vấn đề


Câu 11: Em đồng ý với các tình huống nào sau đây:
a.      Trong quá trình sản xuất người ta chỉ quan tâm đến sức lao động.
b.     Phát triển kinh tế nhưng không quan tâm đến việc gia tăng dân số .
c.      Phát triển giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu.
    Câu 12: Em đồng ý với quan điểm nào sau đây:
a.      Sản xuất vật chất là giúp cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
b.     Sản xuất của cải vật chất là mang tính thương mại.
c.      Sản xuất của cải vật chất là làm giàu cho một đất nước nói riêng.
    Câu 13: Vai trò của kinh tế đối với xã hội.
a.      Kinh tế là cơ sở, tiền đề cho xã hội phát triển.
b.     Kinh tế là phương tiện để cho xã hội phát triển.
c.      Cả 2 ý kiến trên.
    Câu 14: Tăng trưởng kinh tế của nước ta trong 9 tháng đầu năm 2006 là:
     a. 7,84%              b. 8%                       c. 7,5%
    Câu 15: Đặc điểm của nền kinh tế tự nhiên là:
     a. Hình thức sản xuất tự cung, tự cấp.       b. Sản phẩm để thoả mãn nhu càu.
     c. Phản ánh trình độ kém phát triển của sản xuất   d. Dựa vào kinh nghiệm và lệ thuộc thiên nhiên.
   Câu 16: Đặc điểm của nền kinh tế hàng hoá là:
a.      Sản phẩm làm ra để bán
b.     Đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
  Câu 17: Kinh tế hàng hoá chỉ ra đời và tồn tại trong các điều kiện
a.      Sự phân công lao động          b. Chế độ tư hữu
b.     Bóc lột công nhân làm thuê   d. Cả 3 ý kiến trên.
 Câu 18: Hàng hoá có những thuộc tính nào sau đây:
a.      Gía trị sức lao động tạo ra hàng hoá.
b.     Gía trị sử dụng và giá cả
c.      Gía trị hàng hoá và chất lượng của hàng hoá
 Câu 19: Biểu hiện của giá trị hàng hoá là gì?
  a. Thoả mãn nhu cầu          b. Trao đổi           c. Thu nhiều tiền lãi
Câu 20: Người ta trao đổi hàng hoá trên thị trường là dựa vào yếu tố nào sau đây?

  a. Thời gian lao động cá biệt         b. Thời gian lao động xã hội    c. Cả 2 
 Còn nữa
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 7 – 20 câu)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
BỘ 500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
MÔN GDCD BẬC THPT
  Câu 1. Hoạt động nào sau đây là trung tâm, cơ bản nhất của xã hội loài người?
 a. Hoạt động sản xuất của cải vật chất.       b. Hoạt động chính trị- xã hội.
 c. Hoạt động thực nghiệm khoa học.          d. Hoạt động giáo dục.
Câu 2. Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?
 a. Sản xuất vật chất là cơ sở tồn tại, phát triển của con người và xã hội loài người.
 b. Dân số của mỗi nước là cơ sở tồn tại, phát triển của con người và cơ sở của mỗi nước.
Câu 3. Điền vào chỗ trống lựa chọn các số thứ tự cho phù hợp.
Sản xuất vật chất là sự …………. của con người vào tự nhiên, biến đổi các vật thể của tự nhiên để tạo ra các…………. Phù hợp với………….
của mình.
 1. Nhu cầu                   2. Tác động               3. Sản phẩm
Câu 4: Sức lao động gồm các yếu tố: thể lực, trí lực, thói quen làm việc             Đ- S
Câu 5. Em đồng ý với ý kiến nào sau đay khi nói về sức lao động
 a. Sức lao động là yếu tố quan trọng        b. Sức lao động là yếu tố quyết định.
 c. Cả 2 ý kiến trên.
Câu 6: Sắp xếp các đối tượng lao động sau đây cho phù hợp (Đánh dấu x vào cột tương ứng )
        Yếu tố của giới tự nhiên
    Loại có sẵn
Loại đã có sự tác động của lao động
-         Gỗ trong rừng
-         Quặng trong lòng đất
-         Đất đai
-         Muông thú trong rừng
-         Xi măng
-         Bông để kéo sợi


Câu 7: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây:
a.      Sự khác nhau giữa đối tượng lao động và tư liệu lao động là tuyệt đối.
b.     Sự khác nhau giữa đối tượng lao động và tư liệu lao động là tương đối.
c.      Cả 2 ý kiến trên điều sai.
     Câu 8: Nối cột bên trái với cột bên phải sao cho đúng.
1. Đối tượng lao động.
a. Cày cuốc
2. Tư liệu sản xuất
b. Gỗ trong rừng
3. Tư liệu lao động.
c. Người lao động
4. Sức sản xuất.
d. Bến cảng
    Câu 9: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây.
a.      Sự phát triển kinh tế là biểu hiện sự tăng trưởng kinh tế.
b.     Sự phát triển kinh tế là dựa trên cơ cấu kinh tế hợp lí.
c.      Cả 2 ý kiến trên điều đúng.
Câu 10: Điền vào chỗ trống một trong những từ sau đây:
Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X nêu rõ: “ Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những…………………. quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 a. Yếu tố         b. Động lực               c. Vấn đề


Câu 11: Em đồng ý với các tình huống nào sau đây:
a.      Trong quá trình sản xuất người ta chỉ quan tâm đến sức lao động.
b.     Phát triển kinh tế nhưng không quan tâm đến việc gia tăng dân số .
c.      Phát triển giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu.
    Câu 12: Em đồng ý với quan điểm nào sau đây:
a.      Sản xuất vật chất là giúp cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
b.     Sản xuất của cải vật chất là mang tính thương mại.
c.      Sản xuất của cải vật chất là làm giàu cho một đất nước nói riêng.
    Câu 13: Vai trò của kinh tế đối với xã hội.
a.      Kinh tế là cơ sở, tiền đề cho xã hội phát triển.
b.     Kinh tế là phương tiện để cho xã hội phát triển.
c.      Cả 2 ý kiến trên.
    Câu 14: Tăng trưởng kinh tế của nước ta trong 9 tháng đầu năm 2006 là:
     a. 7,84%              b. 8%                       c. 7,5%
    Câu 15: Đặc điểm của nền kinh tế tự nhiên là:
     a. Hình thức sản xuất tự cung, tự cấp.       b. Sản phẩm để thoả mãn nhu càu.
     c. Phản ánh trình độ kém phát triển của sản xuất   d. Dựa vào kinh nghiệm và lệ thuộc thiên nhiên.
   Câu 16: Đặc điểm của nền kinh tế hàng hoá là:
a.      Sản phẩm làm ra để bán
b.     Đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
  Câu 17: Kinh tế hàng hoá chỉ ra đời và tồn tại trong các điều kiện
a.      Sự phân công lao động          b. Chế độ tư hữu
b.     Bóc lột công nhân làm thuê   d. Cả 3 ý kiến trên.
 Câu 18: Hàng hoá có những thuộc tính nào sau đây:
a.      Gía trị sức lao động tạo ra hàng hoá.
b.     Gía trị sử dụng và giá cả
c.      Gía trị hàng hoá và chất lượng của hàng hoá
 Câu 19: Biểu hiện của giá trị hàng hoá là gì?
  a. Thoả mãn nhu cầu          b. Trao đổi           c. Thu nhiều tiền lãi
Câu 20: Người ta trao đổi hàng hoá trên thị trường là dựa vào yếu tố nào sau đây?

  a. Thời gian lao động cá biệt         b. Thời gian lao động xã hội    c. Cả 2 

[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP